XI Konferencja Naukowa MASEP 2017

Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych

Innowacyjność – Rynek pracy – Ubezpieczenia – Starzenie się społeczeństw

Measurement and Assessment of Social and Economic Phenomenon

Innovation - Labour market - Insurance - Ageing societies