Задания

ЗАДАНИЕ ЗА РАБОТА В КЛАС ПО МОДЕЛИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ В УПРАВЛЕНИЕТО

Вашата задача включва прогнозирането на развитието на даден показател, чрез разнообразни методи.

1. Преди решаването на всяка задача, ще ви бъде определен екип, с който ще работите по нея.

2. За да решите дадена задача, първо трябва да свалите определените ви данни.

3. Изчислете прогнози за периода на контролната последователност за изследваното явление по метода на текущата задача, като следвате последователността за решение.

4. Изчислените резултати въведете във онлайн формуляра на съответната задача.

5. Ако подадете грешен отговор, той няма да бъде приет. Когато всички отговори, които сте задали за задачата са верни, ще ви бъде отчетено време за решаване на задачата. Състезавате се по време с всички останали екипи.


Албена АД

Софарма АД

Алкомет АД

Асенова Крепост АД

ТК-ХОЛД АД

Юрий Гагарин АД

Холдинг Варна АД

Задание 8

Задание 9

Задание 10

Задание 11

Задание 12

Задание 13

Задание 14

Задание 15

Задание 16

Задание 17

Задание 18

Задание 19

Задание 20