เชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่

บุคลากรดีเด่น

นางน้ำอ้อย ผาคำ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสุดาวรรณ ปัญญามัง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผลงานวิชาการดีเด่น

นางสินินาฎ ยอดศิรจินดา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอภัยวรรณ กันสุข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางเยาวลักษณ์ ทวีกสิกรรม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ต้นแบบด้านสุขภาพดีเด่น

นายบรรพต พินิจจันทร์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางพรเพ็ญ สำเภา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายอนุเทพ วิเชียรโชติ

ทันตแพทย์ชำนาญการ

บริการเป็นเลิศ

นางพยง พุ่มสุข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

แพทย์ศรินยา พยัคฆภาพ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายพิภพ เกษสาคร

พนักงานทั่วไป