กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลแม่จัน

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานต้นแบบในด้านการสนับสนุนบริการในจังหวัดเชียงราย

พันธกิจ - มีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ

เข็มมุ่ง - ให้บริการที่เป็นมิตร ใส่ใจต่อความเป็นมนุษย์ และร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยม

1. เต็มใจให้บริการ

2. ทีมงานมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนางานอย่างเป็นระบบ

บริบท

กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นหน่วยงานบริการที่ทำหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านงานบริการต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายดังนี้

1. ให้การบริการที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง

2. พัฒนาคุณภาพของงานบริการอย่างต่อเนื่อง

3. มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม

4. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

ขอบเขตการให้บริการกิจกรรมกลุ่มงาน

สรุปผลงานประจำปี 2560