Fält- och säkerhetsregler

Våra regler på flygfältet

Kvarnlanda ligger i ruta 6329 om olyckan skulle vara framme. Ange alltså "Ruta 6329" till SOS Alarm så vet de precis var Kvarnlanda ligger.

 1. För Kvarnlanda flygfält gäller Malmö Radioflygsällskaps (MRFS) säkerhetsregler. Det är allas skyldighet, piloter såväl som gäster, att ta del av och efterfölja dessa regler.
 2. Modeller tyngre än 25 kg får inte flygas utan särskilt tillstånd.
 3. Alla förbränningsmotorer skall vara försedda med effektiv ljuddämpare för att hålla ljudnivån nere.
 4. Uppställning av modeller, flygboxar och övrigt material skall göras på ett ordnat sätt i depån.
 5. Frekvensflagga med rätt färg och kanalnummer bör finnas på sändaren. MRFS rekommenderar starkt, av säkerhetsskäl, att alla medlemmar endast använder sig av 35 Mhz eller 2,4 Ghz banden.
 6. Innan sändaren slås på skall medlemskortet, eller annat kort med pilotens namn, sättas i aktuell kanalhållare i sändarstället för att på så sätt försäkra sig om att man är ensam på denna kanal. Sändare som inte används bör förvaras i sändarstället med inskjuten antenn. Kortantenn skall vara avskruvad. Sändare skall alltid vara frånslagen när den inte används.
 7. Uppvarvning av motorer på fullvarv får absolut inte göras i depån.
 8. Inkörning samt längre inställning och justering av motorer skall ske på den helikopterplatta som inte brukas vid tillfället .
 9. Taxning inom depåområdet är förbjuden.
 10. Vid uppstart av modell med förbränningsmotor, eller större elmotor, skall modellen vara ordentligt förankrad eller hållas av annan person.
 11. Pilot som flyger utan assistans skall inneha MRFS intyg, eller motsvarande, samt vara medlem i klubb som är ansluten till SMFF eller RCFF. Gästflygare skall kunna uppvisa giltigt medlemskort från annan modellflygklubb på begäran.
 12. Vid flygning skall piloten stå i därför avsedd pilotruta. Alla piloter skall stå i samma pilotruta av säkerhetsskäl. Flygning skall ske inom angivet flygområde . Karta med markerat flygområde finns anslagen på anslagstavlan vid klubbstugan. All flygning över ridhuset och angränsande parkering samt bakomliggande bostadshus är förbjuden.
 13. All flygning över eller mot depåområde, åskådare samt parkering är förbjuden. Undantag är segelplan/motorseglare på mer än 200m höjd.
 14. Följande anrop gäller vid flygning:
  • Vid start: Kan jag starta? Invänta svar från pilotrutan
  • Vid landning: Landning! Invänta svar från pilotrutan
  • Om du får problem: Nödlandning!
  • Hämtning av modell: Kan jag gå ut och hämta? Invänta svar från pilotrutan.
 15. Under pågående flygning får flygfältet endast beträdas efter samråd med piloten/piloterna i pilotrutan.
 16. Helikopterplattorna är endast avsedda för hovring/inställning av helikopter – all annan flygning skall göras på fältet.
 17. Den aktuella vindriktningen, och därmed vilken start och landningsbana flygplanen använder, bestämmer vilken helikopterplatta som skall brukas. Den helikopterplatta som för tillfället är längst ifrån den aktuella start och landningsbanan skall väljas.
 18. Åskådare ska uppehålla sig på anvisad plats utanför depåområdet och flygfältet.
 19. Mobiltelefon bör inte vara påslagen innanför markerat depåområde och flygfält
 20. Flygning får ske på följande angivna tider:
  • Vardagar 09:00 - 22:00
  • Lördag, söndag samt helgdag 09:00 - 20:00
  • Tidsbegränsningar gäller inte segelflyg och elflyg, undantaget är EDF modeller samt annat elflyg med likvärdig ljudnivå där tidsbegränsningarna alltså gäller.
  • Utöver dessa tidsbegränsningar kan det utlysas flygförbud vissa dagar på grund av olika aktiviteter inom vårt flygområde. Dessa anslås på anslagstavlan samt i kalendern på klubbens hemsida (www.mrfs.se)
 21. För allas trivsel och säkerhet - använd sunt förnuft och uppträd på ett vänligt och hänsynsfullt sätt. Är Du osäker på något rörande säkerheten på fältet eller flygning – FRÅGA!
 22. Brott mot dessa fält och säkerhetsregler kan medföra flygförbud.

Styrelsen

MRFS