ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มอบโยบาย แก่พนักงานราชการ และครูพิเศษสอน เกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2563

กำหนดการการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบปกติ(สมัครเรียนออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และคณะผู้บริหาร พบปะนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่มามอบตัวลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบปกติ(สมัครเรียนออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องโถง อาคาร 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ตรวจสอบผลการเรียน


ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามปีการศึกษา 2563