2022

 • Maciej Szmit, Jeszcze o statusie i odpowiedzialności biegłego, „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego” (1898-3189), 2022, nr 2021, s. 211-223 [URL].

 • Maciej Szmit, Dominika Lisiak-Felicka, Jolanta Vaičiuniene, The General Data Protection Regulation 3 Years After Implementation: A Comparison between Local Government Administration in Poland and the Republic of Lithuania, „European Research Studies Journal” (1108-2976), 2022, vol. XXV, nr 1, s. 382-394 [DOI] [URL].

2021

 • Maciej Szmit, Dominika Lisiak-Felicka, GDPR implementation in public administration in Poland – 1.5 year after: An empirical analysis, „Journal of Economics and Management” (1732-1948), 2021, nr 43, s. 1-21 [DOI] [URL].

 • Maciej Szmit, O gotowości do cyfrowego śledztwa. Podejście normatywne, „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego” (1898-3189), 2021, nr 2020, s. 95-103 [URL].

 • Maciej Szmit, O pewnym nowym przepisie i jednym precedensowym wyroku, „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego” (1898-3189), 2021, nr 2020, s. 195-208 [URL].

 • Maciej Szmit, Dominika Lisiak-Felicka, The GDPR Compliance in Local Government Administration in Poland almost 3 Years after Implementation, „Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic” (2767-9640), 2021, s. 9842-9853 [URL].

 • Maciej Szmit, Dominika Lisiak-Felicka, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w urzędach administracji samorządowej. Główne problemy, [w:] J. Grubicka, A. Kamińska-Nawrot (red.), Współczesny człowiek wobec wyzwań: szans i zagrożeń w cyberprzestrzeni (978-8-3746-7347-1), Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2021, s. 101-115 [URL].

2020

 • Maciej Szmit, Anna Szmit, Jolanta Vaičiuniene, Dominika Lisiak-Felicka, GDPR Implementation in Local Government Administration in Poland and Republic of Lithuania, „Advances in Intelligent Systems and Computing” (2194-5357), 2020, vol. 1052, s. 49-60 [DOI] [URL].

 • Maciej Szmit, Paweł A. Nowak, Radosław Zajdel, Dominika Lisiak-Felicka, The financing of information security management in entities performing medical activities, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” (2082-5501), 2020, vol. 53, nr 126, s. 5-17 [DOI] [URL].

2019

 • Maciej Szmit, Anna Szmit, Dominika Lisiak-Felicka, Analyzing of mortality of enterprises created under the Human Capital Operational Programme - a case study, [w:] (red.), Conference Proceedings. 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics. (978-8-0739-4760-6), Wydawnictwo University of South Bohemia, České Budějovice 2019, s. 240-245.

 • Maciej Szmit, Aneta Kaczmarek, Badania świadomości bezpieczeństwa informacji w wybranych grupach społecznych: studentów, instruktorów harcerskich oraz pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne” (1896-4087), 2019, vol. XV, nr 3, s. 90-110 [DOI] [URL].

 • Maciej Szmit, Anna Szmit, O normatywnych definicjach cyberbezpieczeństwa, [w:] K. Załęski, P. Polko (red.), Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku (978-8-3656-2156-6), Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza 2019, s. 113-122 [URL].

 • Maciej Szmit, Informatyka Śledcza, [w:] S. Wrycza, J. Maślankowski (red.), Informatyka Ekonomiczna. Teoria i Zastosowania (978-8-3012-0382-5), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, s. 779-791.

 • Maciej Szmit, O owocach zatrutego drzewa i kategoryczności opinii biegłego, „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego” (1898-3189), 2019, nr 2018, s. 27-38 [URL].

 • Maciej Szmit, Anna Szmit, Dominika Lisiak-Felicka, The Assessment of GDPR Readiness for Local Government Administration in Poland, „Proceedings of 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2018” (2194-5357), 2019, vol. 854, nr 3, s. 417-426 [DOI] [URL].

2018

 • Maciej Szmit, Anna Szmit, Modeling of survivability of enterprises created under the Human Capital Operational Programme - a case study, [w:] (red.), Proceedings of 36th International Conference Mathematical Methods in Economics (978-8-0737-8371-6), Wydawnictwo Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, Praga 2018, s. 533-538.

 • Maciej Szmit, O standardach informatyki śledczej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2018, nr 355, s. 81-91 [URL].

 • Maciej Szmit, Paweł Nowak, Dominika Lisiak-Felicka, Selected aspects of information security management in entities performing medical activity, „Economic and Social Development” (1849-7535), 2018, s. 51-60 [URL].

 • Szmit M.: KISS SMARTER — uwagi o celach strategii cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2017-2022 , [in:] Kosiński J. (ed): Przestępczość teleinformatyczna 2017, p. 43-56, WSPol., Szczytno 2018, ISBN 978-83-7462-638-5, e-ISBN 978-83-7462-639-2

2017

 • Maciej Szmit, Anna Szmit, Dominika Lisiak-Felicka, Badania przeżywalności firm utworzonych w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Studium empiryczne dla Fundacji Inkubator (978-8-3728-3836-0), Politechnika Łódzka, Łódź 2017.

 • Szmit M., Szmit A., Dąbkowska M., Lisiak-Felicka D.: An Analysis of Selected Correlations Between Microenterprises’ Financing and Its Characteristics. A Case Study. In: Wilimowska Z., Borzemski L., Świątek J. (eds) Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 38th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017. ISAT 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 657. Springer, Cham, ISBN (print) 978-3-319-67222-9, ISBN (online) 978-3-319-67223-6, https://doi.org/10.1007/978-3-319-67223-6_14, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-67223-6_14

2016

 • Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce. Wybrane zagadnienia, European Association for Security, Kraków 2016, ISBN: 978-83-61645-17-7 (book); ISBN: 978-83-61645-18-4 (ebook)


2015

 • Szmit M.: Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, [in:] Staniec I., Zawiła Niedźwiedzki J. (ed. ed.) Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu, C.H. Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7316-4, pp. 233-245

 • Szmit M.: Cyberbezpieczeństwo jako zagadnienie interdyscyplinarne, [in:] Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju. Gdynia 2015, p. 391-413, ISBN: 978-83-61505-58-0

 • Szmit M.: Kilka uwag o ISO/IEC 27037:2012 oraz ENISA electronic evidence — a basic guide for First Responders, [in:] Kosiński J. (ed): Przestępczość teleinformatyczna 2015, p. 101-110, WSPol., Szczytno 2015, ISBN 978-83-7462-506-7, e-ISBN 978-83-7462-507-4

 • Szmit M.: Security Management And Risk Management Approach In Cybersecurity And Information Security Management, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, Žilina, 20. - 21. máj 2015, pp. 651-656, ISBN: 978-80-554-1024-1

 • Szmit M.: A Few Words About Technical Information Security Risk Management In IT Projects, Сборник с доклади от конференцията ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 2014, Свищов 2015, ISBN 978-954-23-1060-0, p. 38-42

 • Szmit M., Szmit A.: Risk Management in NIST and ISO/IEC 27K Information Security Management Standards' Family - a Brief Analysis, "Механика Транспорт Комуникации", volume 13, issue 3/1, 2015, article No 1158, p. II.14-II.20

 • Szmit A., Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Analiza przeżywalności firm utworzonych w ramach projektów realizowanych z Programu operacyjnego kapitał ludzki. Studium empiryczne dla Fundacji Inkubator w Łodzi, [in:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” T. XVI, Z. 5 CZ. I „Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym”, p. 233-251, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2015


2014

 • Szmit A., Szmit M.: Bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, ryzyko w bezpieczeństwie informacji - próba uporządkowania pojęć, [in:] Staniec I. (ed.): Natura i uwarunkowania ryzyka, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, pp. 275-283, ISBN: 978-83-7283-633-5

 • Szmit M., Szmit A.: Prognozowanie i diagnozowanie w naukach o zarządzaniu - próba uporządkowania pojęć, [in:] Depta A. (ed.): Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, pp. 47-55, ISBN: 978-83-7283-632-8

 • Szmit M.: Zjawisko plagiatu programu komputerowego z punktu widzenia biegłego informatyka, [in:] Staniec I. (ed.): Natura i uwarunkowania ryzyka, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, pp. 338-348, ISBN: 978-83-7283-633-5

 • Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Information security incidents management in marshal offices and voivodeship offices in Poland, Studies & Proceedings of Polish Associacion for Knowledge Management, Volume 72, Bydgoszcz 2014, pp. 28-38, ISSN 1732-324X

 • Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Information Security Management Systems In Marshal Offices In Poland, „Information Systems In Management”, vol. 3(2)/2014, pp. 134-144, ISSN: 2084-5537, http://isim.wzim.sggw.pl/resources/ISIM_3_%282%29_2014.pdf#page=48

 • Szmit M.: Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego
  Wydanie I
  European Association for Security, Kraków 2014, ISBN: 978-83-61645-09-2 (book); ISBN: 978-83-61645-10-8 (ebook)

 • Szmit M.: Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego
  Wydanie II, rozszerzone i uzupełnione
Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-60810-68-2 (book); ISBN: 978-83-60810-69-9 (ebook)


2013

 • Roman Jašek, Anna Szmit, Maciej Szmit: Usage of Modern Exponential-Smoothing Models in Network Traffic Modelling, Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 210, 2013, pp. 435-444 (Nostradamus 2013: Prediction, Modeling and Analysis of Complex Systems), DOI:978-3-319-00542-3_43, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-00542-3_43

 • Szmit A., Szmit M.: Kilka uwag o dydaktyce bezpieczeństwa informatycznego. [in:] Kwiatkowski A. - Urbanek A. (ed. ed.): Edukacja dla bezpieczeństwa - wybrane zagadnienia. Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2013, pp. 67-74. ISBN 978-83-63680-10-7

 • Szmit M., Jašek R.: About a Five Troublesome IT Security-Oriented Phrases, SECURITATEA INFORMATIONALĂ 2013, pp. 21-25, Laboratorul de Securitate Informaţională al ASEM, Chişinău 2013, ISBN 978-9975-75-640-2, http://security.ase.md/materials/publications/pdf/SI2013_conference_book.pdf

 • Szmit M., Szmit A., Kuzia M.: Usage of RBF Networks in prediction of network traffic, Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 1 FEDCSIS Position Papers, pp. 73-76, Kraków 2013, ISSN: 2300-5963, ISBN WEB: 978-83-60810-55-2, ISBN USB: 978-83-60810-56-9, http://annals-csis.org/Volume_1/position.html

 • Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach marszałkowskich, „Securitologia” 2/2013, pp.39-53, ISSN: 1898-4509

 • Szmit A., Szmit M.: O wykorzystaniu modeli ekonometrycznych do prognozowania modeli ruchu sieciowego, „Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie” Nr 1154 (55), Politechnika Łódzka, Łódź 2013, pp. 193-201, ISSN: 0137-2599, http://repozytorium.p.lodz.pl/bitstream/handle/11652/497/O_wykorzystaniu_modeli_Szmit_2013.pdf


2012

 • Szmit M., Szmit A., Adamus S., Bugała S. (2012) Usage of Holt-Winters Model and Multilayer Perceptron in Network Traffic Modelling and Anomaly Detection, Informatica Vol. 36, Nr 4 (2012), pp. 359-368 (Print edition ISSN: 0350-5596 Web edition ISSN: 1854-3871), http://www.informatica.si/index.php/informatica/article/view/418

 • Szmit M., Szmit A.(2012) Usage of Modified Holt-Winters Method in the Anomaly Detection of Network Traffic: Case Studies, Journal of Computer Networks and Communications, vol. 2012, ISSN: 2090-7141 (Print), ISSN: 2090-715X (Online)DOI:10.1155/2012, http://www.hindawi.com/journals/jcnc/2012/192913/

 • Szmit Maciej, Adamus Sławomir, Bugała Sebastian, Szmit Anna: Implementation of Brutlag's algorithm in Anomaly Detection 3.0, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, pp. 685–691, PTI, IEEE, Wrocław 2012, IEEE Catalog Number CFP1285N-USB, ISBN: 978-83-60810-51-4, http://fedcsis.org/proceedings/fedcsis2012/pliks/118.pdf

 • Szmit M., Szmit A. (2012), Usage of Pseudo-estimator LAD and SARIMA Models for Network Traffic Prediction. Case Studies, Communications in Computer and Information Science, 2012, Volume 291, pp. 229-236, ISSN: 1865-0929, ISBN: 978-3-642-31216-8, DOI: 10.1007/978-3-642-31217-5-25, http://www.springerlink.com/content/m0777208m9082863/

 • Lisiak‑Felicka D., Szmit M.: “Tango Down” – Some Comments to the Security of Cyberspace of Republic of Poland, [in:] Biały W. Kaźmierczak J. (ed. ed.), Systems supporting production engineering, pp. 133-145, PKJS, Gliwice 2012, ISBN: 978‑83‑62652‑34‑1

 • Szmit A., Szmit M.: DNS requesters’ Pseudo-Random Number Generators Weakness, [in:] Romanowski A., Sankowski D. (ed. ed.), Computer Science in Novel Applications. Human-centered Interdisciplinary Applications, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, pp. 223-239, ISBN: 978-83-7283-497-3

 • Szmit M., Adamus S., Bugała S., Szmit A.: Anomaly Detection 3.0 for Snort(R), [in:] SECURITATEA INFORMAŢIONALĂ 2012, pp. 37-41, Laboratorul de Securitate Informaţională al ASEM, Chişinău 2012, ISBN: 978-9975-75-499-6, http://security.ase.md/materials/publications/pdf/Conferinta_SI2012.pdf

 • Szmit M.: Modelování, simulace a behaviorální analýza procesů síťového provozu jako výzkumné metody plánování efektivního využití síťového provozu, [in:] Internet, competitiveness and organizational security, pp. 139-144, Tomas Bata University, Zlín 2012 ISBN: 978-80-7454-142-1


2011

 • Szmit M., Szmit A (2011) Use of Holt-Winters method in the analysis of network traffic. Case study, Springer Communications in Computer and Information Science vol. 160, 18th Conference Computer Networks, 2011, pp. 224-231, ISSN: 1865-0929; ISBN: 978-3-642-21770-8, DOI: 10.1007/978-3-642-21771-5_24, http://www.springerlink.com/content/w332871210136544/

 • Szmit M., Szmit A. (2011) DNS Pseudo-Random Number Generators Weakness, Springer Communications in Computer and Information Science vol. 160, 18th Conference Computer Networks, 2011, pp. 298-305, ISSN: 1865-0929; ISBN: 978-3-642-21770-8, 
DOI: 10.1007/978-3-642-21771-5_32, http://www.springerlink.com/content/r572nr81008x7421/

 • Szmit A., Szmit M.: About some DNS requesters’ Pseudo-Random Number Generators characteristics, Second International Conference on Novel Computer Science & Technology Applications NOTICE 2011, pp. 36-40, ISBN: 987-83-7283-407-2

 • Szmit M.: Využití nula-jedničkových modelů pro behaviorální analýzu síťového provozu, [in:] Internet, competitiveness and organizational security, Tomas Bata University Zlín 2011, pp. 266-299, ISBN: 978-83-61645-16-0

 • Szmit M.: About certain vulnerabilities of pseudo-m-routers [in:] Conference Proceedings of SECURITATEA INFORMAŢIONALĂ 2011, pp. 37-41, Chişinău, Moldova 2011, ISBN: 978-9975-75-558-0, http://security.ase.md/materials/si2011/Security_inform_2011_%5BPages_37_-_41%5D.pdf

 • Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu urzędami - wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Tom II, pp. 232-240, Szczecin 2011, ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X

 • Szmit M.: Biegły informatyk w postępowaniu cywilnym, [in:] Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, seria Elektryka z. 121, Nr 1078, pp. 487-501, Łódź 2011, ISSN: 0374-4817

 • Szmit M.: Kilka uwag, nie tylko o dokumentach elektronicznych, [in:] Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały VII Kongresu, KSOIN, Katowice 2011, pp. 193-200, ISBN: 978-83-933705-0-4

 • Szmit M. (red.), Adamus S., Bugała S.: Ćwiczenia laboratoryjne z bezpieczeństwa systemów sieciowych, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, ISBN 978-83-7283-401-0

 • Szmit M. (red.), Baworowski A., Kmieciak A., Krejza P., Niemiec A., Elementy Informatyki Sądowej, Polskie Towarzystwo Informatyczne 2011; ISBN: 978-83-60810-43–9 (książka); ISBN: 978-83-60810-44-6 (e-book)

2010

 • Szmit M.: O programowaniu szachów, [in:] Andrzej Romanowski, Dominik Sankowski (ed. ed.), Informatyka i edukacja. Problematyka gier komputerowych i inne zagadnienia wybrane. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, pp. 27-37, ISBN: 978-83-7283-376-1

 • Szmit M.: Informatik jako expert v podmínkách polského legislativního system. Metodologické úvahy, [in:] Internet, Competitiveness and Organizational Security, Tomas Bata University Zlín 2010, ISBN: 978-83-61645-16-0

 • Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Projekty informatyczne w administracji samorządowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 598, Ekonomiczne Problemu Usług nr 58, E gospodarka w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju, Część II, pp. 391-398, Szczecin 2010, ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X

2009

 • Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Czy istnieje technologia informacyjna? [in:] Multimedia w biznesie i zarządzaniu, (ed.) L. Kiełtyka, Difin, Warszawa 2009, pp. 95-104, ISBN: 978-83-7641-129-3

 • Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Porównanie wybranych wskaźników dla niektórych samorządowych przedsięwzięć informatycznych zrealizowanych w latach 2006-2008, abstract: „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” Nr 5/2009, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2009, p. 79, ISSN: 0860-6846

 • Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Kilka wyimków o informatyzacji, abstract: „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” Nr 5/2009, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2009, p. 80, ISSN: 0860-6846


2008

 • Szmit A., Szmit M.: Prediction models of the labour market and unemployment in Poland [in:] „Identification of factors affecting personel demand”, I. Staniec (ed.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, pp. 23-34, ISBN: 978-83-7283-280-1

 • Szmit A., Szmit M.: Duże przedsiębiorstwa województwa łódzkiego na tle gospodarki kraju [in:] Sytuacja ekonomiczna organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej, S. Lachiewicz, I. Staniec (ed. ed.), Wydawnictwo MediaPress, Łódź 2007, pp. 9-19; ISBN: 978 83 61215-00-4

 • Szmit M.: Bezpieczeństwo Informatyczne [in:] Iwona Staniec, Janusz Zawiła Niedźwiecki, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, pp. 201-228, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008; ISBN: 978-83-255-0269-0

 • Lisiak-Felicka D., Politowska I., Szmit M.: Ignorantia Iuris nocet. Świadomość prawnych aspektów użytkowania komputerów wśród informatyków, „Automatyka” Tom 12, Zeszyt 3/2008, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008, pp. 1019-1032, ISSN: 1429-3447

 • Szmit M., Politowska I.: O artykule 267 Kodeksu Karnego oczami biegłego, „Prawo Mediów Elektronicznych” (8), dodatek do „Monitora Prawniczego” Nr 16/2008, pp. 34‑40, ISSN: 1230-6509 oraz w wersji elektronicznej [in:] Elektroniczny Biuletyn Naukowy Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), Uniwersytet Wrocławski 2008, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=22521&from=publication

 • Szmit M., Politowska I.: Mierniki bezpieczeństwa informatycznego a niektóre przestępstwa komputerowe, „Automatyka” T. 11, Z. 3, Wydawnictwo AGH, Kraków 2007, pp. 433-451, ISSN: 1429-3447

 • Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Kluczowe problemy w realizacji projektów informatycznych w administracji publicznej [in:] Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem, pp. 157-163, Zabrze 2008

 • Szmit M., Tomaszewski M., Lisiak D., Politowska I.: 13 najpopularniejszych sieciowych ataków na Twój komputer. Wykrywanie, usuwanie skutków i zapobieganie, Helion 2008, ISBN: 978-83-246-1646-6


2007

 • Szmit M., Wężyk R., Skowroński M., Szmit A.: Traffic Anomaly Detection with Snort [in:] Information Systems Architecture and Technology. Information Systems and Computer Communication Networks, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007 pp. 181-187, ISBN: 978-83-7493-348-3

 • Skowroński M., Wężyk R., Szmit M.: Preprocesory detekcji anomalii dla programu Snort [in:] Sieci komputerowe. T. 2. Aplikacje i zastosowania, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Gliwice 2007, pp. 333-338, ISBN: 978-206-1649-1


2006

 • Szmit M.: Czy menedżerowi potrzebna jest algorytmika? [in:] Edukacja matematyczna na studiach ekonomicznych, pod red. G. Trelińskiego, Wydawnictwo WSEiA, Kielce 2006, pp. 105-113, ISBN: 83-60056-06-4

 • Szmit M., Tomaszewski M.: About sniffing detection. The new operating systems and the old problems [in:] XIV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Politechnika Łódzka, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź 2006, pp. 255-258, ISBN: 83-7415-132-3

 • Tomaszewski M., Szmit M.: IGMP-snooping i testy odpowiedzi [in:] Nowe Technologie Sieci Komputerowych, T. 2, pp. 459-464, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006; ISBN: 83-206-1610-7; 978-83-206-1610-1

 • Szmit M.: O pomiarach prędkości transmisji w sieciach komputerowych [in:] Nowe Technologie Sieci Komputerowych. T. 1, pp. 471-478, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006; ISBN: 83-206-1610-7; 978-83-206-1610-1

 • Szmit A., Szmit M.: Problem sposobu przekazywania i wyboru treści dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów ilościowych a efektywność nauczania [in:] Efektywność procesu nauczania w szkołach wyższych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006, pp. 213-222, ISBN: 83-7171-950-7

 • Szmit M.: Delphi. Szybki start, Helion, Gliwice 2006; ISBN 83-246-0226-7


2005

 • Staniec I., Szmit M.: Ocena wiarygodności kredytobiorców przy użyciu analizy dyskryminacyjnej oraz drzew klasyfikacyjnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej”, seria Organizacja i Zarządzanie Nr 40/2005, pp. 79-90, ISSN: 0137-2599

 • Tomaszewski M., Szmit M.: Zdalne wykrywanie trybu ogólnego interfejsu sieciowego w wybranych systemach operacyjnych [in:] Wysokowydajne sieci komputerowe. Zastosowania i bezpieczeństwo, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005, pp. 723-727, ISBN: 83-206-1573-9

 • Szmit M., Gusta M., Tomaszewski M.: 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, ISBN: 83-7361-517-2


2004

 • Staniec I., Szmit M.: Ocena wiarygodności kredytobiorców przy użyciu sieci LTF-C, „Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego” Nr 35 „Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania”, Mielno 2004, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2004, pp. 216-223; ISSN: 1640-4572

 • Staniec I., Szmit M.: Sztuczne sieci neuronowe w ocenie wiarygodności kredytowej klienta, „Automatyka”, Tom 8, Zeszyt 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004, pp. 449-457, ISSN: 1429-3447

 • Szmit A., Szmit M.: Analiza struktury klientów pośrednika kredytowego, [in:] Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, pp. 346-354, ISBN: 83-7283-163-7

 • Staniec I., Szmit M.: Segmentacja rynku konsumentów na przykładzie firmy „Gwarant” [in:] Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi, pod red. J. Lewandowskiego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, pp. 327-335, ISBN: 83-7283-163-77

 • Kaczorowski D., Szmit M.: Zdalna detekcja snifferów w sieci switching ethernet [in:] XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, pp. 1-6, Łódź 2004, ISBN: 83-7415-042-4

 • Szmit M.: Wprowadzenie do programowania w Delphi. Podstawy środowiska i języka, Wydawnictwo A.N.D., Łódź 2004; ISBN 83-921116-0-5


2003

 • Pietras P., Szmit M.: Zarządzanie projektem. Wybrane metody i techniki, Oficyna Księgarsko-Wydawnicza Horyzont s.c., Łódź 2003; ISBN 83-917906-1-4

 • Szmit M.: Informatyka w Zarządzaniu, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2003; ISBN 83-7251-379-1

 • Szmit M.: Wybrane aspekty tworzenia polityk bezpieczeństwa systemów informatycznych zarządzania, [w:] IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi w Przyszłości Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 204-212, Łódź 2003; ISBN 83-728-109-2

 • Szmit A., Szmit M., Kaniewski M.: Analiza ryzyka kredytowego dla potrzeb pośrednika finansowego, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu” Nr 988/2003, „Taksonomia 10. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”, s. 163-173; ISSN: PL ISSN 0324-8445

2002

 • Szmit M.: Jak rozsądnie oszczędzać przy informatyzacji firmy [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych. T. 2, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa-Szczyrk 2002, s. 95-112; ISBN 83-204-2760-6

 • Szmit M., Kaniewski M.: Ścieżki rozwoju zawodowego inżynierów systemowych [w:] X Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje. T.2 , Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź 2002, s. 451-460; ISBN: 83-88-742-44-2

 • Szmit M., Gusta M.,Tomaszewski M.: Budowa, działanie i wykrywanie snifferów w sieci Ethernet [w:] X Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje. T.1, Politechnika Łódzka, Łódź 2002, s. 197-215; ISBN: 83-88742-44-2

2001

 • Górecka A., Kosyk A., Szmit M.: Forecasts of demand for electricity: Time Series Models [in:] International Advances of Economic Research 2001 Vol. 7 Nr 3/Aug. 2001) ISSN: 1083-0898 (book) 1573-966X (Online), DOI: 10.1007/BF02295405

 • Szmit M.: Wybrane zagadnienia organizacji zespołów informatycznych, Wyzwania Praktyki i Teorii Zarządzania w XXI Wieku. Materiały konferencyjne, Łódź 2001, s. 225-231, ISBN: 83-88719-00-9

 • Szmit A., Szmit M.: Struktura produkcji, dystrybucji i zużycia energii elektrycznej w Polsce i na świecie – wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, seria: Organizacja i Zarządzanie Nr 36/2001, s. 133-144, ISSN: 0137-2599


2000

 • Maciej Szmit, Bogna Grabowska: Prolegomena for Statistical Analysis of Sorption Kinetics of Liquids in Textile Products [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Włókiennictwo Nr 58/2000, s. 199-206; ISSN: 0076-0331

 • Szmit M.: Wybrane aspekty ekonomiczne wdrożenia i utrzymania systemu informatycznego w organizacji gospodarczej średniej wielkości [in:] Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne, Wrocław 2000, s. 413-417, ISBN: 83-7085-496-6

1999

 • Marcin Kaniewski, Maciej Szmit: Niektóre determinanty wyboru architektury systemu informatycznego w organizacjach średniej wielkości, VI Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi, Łódź 1999, s. 249-258; ISBN: 83-911019-8-3

 • Maciej Szmit: Nie tylko Y2K – administracja a zarządzanie LAN [w:] VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi”. Materiały konferencyjne. Cz. II, pod red. J. Lewandowskiego, Łódź 1999, s. 707-712; ISBN: 83‑911019‑8‑3

1998

 • Anna Górecka, Maciej Szmit: Wykorzystanie sieci neuronowej jako alternatywnej metody predykcji kursów na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych [w:] 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. T. 3 – Informatyka, Zielona Góra 1998, p. 145-148, ISBN: 83-85911-60-X

 • Anna Górecka, Maciej Szmit: Wpływ struktury sieci neuronowej na jakość prognoz otrzymanych za jej pomocą na przykładzie predykcji kursów akcji notowanych na WGPW [w:] V Krajowa Konferencja Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych. Materiały, Wrocław-Polanica Zdrój 1998, s. 109-114; ISBN: 83-87320-2-7

 • Anna Górecka, Maciej Szmit: Ocena jakości wybranych programowych generatorów liczb pseudolosowych w zakresie szeregów o małej liczebności – suplement [w:] V Krajowa Konferencja „Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych.” Materiały, Wrocław-Polanica Zdrój, 1998, s. 279-282; ISBN: 83-87320-2-7

 • Maciej Szmit: Cztery mity o informatyzacji przedsiębiorstw, Zarządzanie organizacjami gospodarczymi: (procesy-transformacja-efektywność): materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pod red. J. Lewandowskiego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998, s. 565-570; ISBN: 83-911019-4-0

1997

 • Anna Górecka, Maciej Szmit: Badanie jakości wybranych programowych generatorów liczb pseudolosowych [w:] Materiały IV Krajowej Konferencji Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Wrocław-Świeradów Zdrój 1997, p. 181-186; ISBN: 83-87320-12-9