บุคลากรแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายระพินทร์ พลสงคราม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายประธาน วิเศษกุล
ตำแหน่ง ครู

นายวรายุทธ บุญรอด
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นายวีระวัฒน์ ศรีหา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นายอัครชัย ชลธี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายธนวัฒน์ ผู้สมบูรณ์วัฒนา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวคีตะ ไกรอภัยวงษ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายสิทธิชัย  สัตบุตร
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ข้อมูลติดต่อแผนกวิชา

สถานที่ติดต่อ

ห้องพักครู
อาคารโรงฝึกงาน (ช่างกลโรงงาน) วิทยาลัยเทคนิคนางรอง