แนวคิดเชิงคำนวณกับการแก้ปัญหา

1. แนวคิดเชิงคำนวณ

2. ตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

การออกแบบขั้นตอนและการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา Python

1.การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

2.การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน(python)

3.การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานตามโครงสร้างโปรแกรม

ระบบคอมพิวเตอร์

1.องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

2.หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

3.เทคโนโลยีการสื่อสาร

4.การประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

1.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.การปฏิบัติตนเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

3.ความรับผิดชอบต่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.ทรัพย์สินทางปัญหา