ข้อมูลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ของโรงพยาบาลลำดวน

ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ประกาศเจตจำนงสุจริต

ITA Info Graphics

ปฏิทินงานของ ITA