การขนส่งวัตถุอันตราย

Update

18.10.2562

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย พ.ศ. 2562

ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

>> ดาวน์โหลด<<

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ลงวันที่ 25 เมษายน 2562

สรุปสาระสำคัญ :

ด้วยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับรถขนส่งวัตถุอันตรายในการขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมฯ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาคเอกชนในการอบรมฯ จึงให้ "เลื่อนการบังคับใช้ จากเดิม 1 พฤษภาคม 2562 เป็น 1 มกราคม 2563"

>> ดาวน์โหลด<<


ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

>> ดาวน์โหลด <<


ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559

>> ดาวน์โหลด <<