อัพเดทสถานการณ์

โรคลัมปีสกิน

Lumpy Skin Disease


แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงของโรคลัมปีสกิน (LSD)


พื้นที่สีต่าง ๆ ในแผนที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ มีความหมายดังนี้

  • พื้นที่สีแดง คือ พื้นที่ อำเภอที่พบสัตว์ป่วยโรคลัมปีสกิน

  • พื้นที่สีแดงอ่อน คือ พื้นที่อำเภอที่รายงานพบสัตว์ป่วยสงสัยโรคลัมปีสกิน

  • รัศมีสีเทา คือ รัศมี 50 กิโลเมตร จากอำเภอที่พบสัตว์ป่วย ฯ (Infected zone)

  • จุดสีแดง คือ จุดที่พบสัตว์ป่วยยืนยันโรคลัมปีสกิน

  • จุดสีเหลือง คือ จุดที่พบสัตว์ป่วยสงสัยโรคลัมปีสกิน (รอผลตรวจจากยืนยันห้องปฏิบัติการ)


แผนที่แสดงอำเภอที่เกิดโรคลัมปีสกิน ในประเทสไทย
ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน พ.ศ. 2564

แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์