ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่สหกรณ์

Legal Services Center for Cooperative

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก

(Legal Services Center for Cooperative)

ศูนย์ช่วยเหลือด้ายกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางด้านกฎหมายในทางแพ่ง อาญา และปกครอง พร้อมให้การช่วยเหลือในการดำเนินคดีด้วยตนเอง สำหรับคดีแพ่งที่เกี่ยวกับสัญญากู้ยืมและค้ำประกัน และแหล่งรวบรวมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท แก่บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้ข้อมูลและสะดวกในการติดต่อใช้บริการ ประกอบด้วย

1. คลินิกสหกรณ์ บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายในเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. การช่วยเหลือดำเนินคดีทางศาล บริการพี่เลี้ยงช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกขนาดเล็กที่มีความประสงค์ดำเนินคดีด้วยตนเอง และบริการทนายขึ้นทะเบียน

3. การพิทักษ์สิทธิสหกรณ์สมาชิก รับเรื่องร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์สมาชิก เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาพร้อมติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์

4. ห้องสมุดกฎหมายสหกรณ์ รวบรวมความรู้ด้านสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรณีศึกษา/บทความที่น่าสนใจ

3 ถอดบทเรียนกรณีศึกษา.pdf

ทำเนียบทนายความ

ทำเนียบวิทยากรด้านกฎหมาย

ชื่อที่อยู่วิทยากร ประจำจังหวัด

ศูนย์การเรียนรู้สู่การพัฒนาสหกรณ์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์