โครงการกองทุนการศึกษา

เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

ผลสำเร็จของโครงการนี้ แรกเริ่มคือสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนดีขึ้น สะอาด ร่มรื่น เพราะมีชมรมจิตอาสาของเด็กๆช่วยดูแล เด็กมีวินัย รู้หน้าที่ รับผิดชอบตนเอง และที่สำคัญคือเด็กมีความตั้งใจที่จะเรียนให้จบการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีต่อไป

โครงการโรงเรียนพระดาบส

รับสมัครบุคคล อายุ 18-35 ปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดอาชีพ แต่มีความตั้งใจจะเรียนรู้ในวิชาชีพช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม หลักสูตร 12 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่อง ที่พัก อาหาร และค่าเล่าเรียน

วิทยาลัยต้นแบบ คุณธรรม จริยธรรม

ที่นี่ได้สร้างจิตสำนึกของนักเรียน นักศึกษาให้มีลักษณะพฤติกรรมอันพึงประสงค์ได้แก่ด้าน ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา และยังมีสถานศึกษาอื่นๆได้เข้ามาศึกษาดูงาน