โครงการ"ของหาย ได้คืน"

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

รายการสิ่งของหาย

บุคลากรที่ทำความดีประจำเดือน กรกฎาคม 2563

10/7/2020, 12:45:34

นางสาวภัทร์สินี การะเกต

8/7/2020, 12:09:22

นายสัจจะวัฒน์ กรวดนอก

14/7/2020, 12:08:04

นางสาวปิยนุช คำเหลา

15/7/2020, 14:39:58

นางสาวอมรรัตน์ มะนู

นักเรียนที่ทำความดีประจำเดือน กรกฎาคม 2563

1/7/2020, 11:34:11

ด็กหญิงญาณภา เรืองญาณวัฒน์ ม.2/12

2/7/2020, 10:38:52

นางสาวภูริชญา วงษาโรจน์

ม.5/11

2/7/2020, 12:48:10

นางสาวกุลชาดา ยอดประทุม

ม.6/11

2/7/2020, 15:36:25

นายลธวัช ทองปรุง

ม.6/2

3/7/2020, 7:16:15

นายสรวีย์ สุขสนิท

ม.6/4

3/7/2020, 8:18:19

นายฐิติพงศ์ ยิ่งยวด

ม.4/12

3/7/2020, 11:47:57

เด็กชายระพีพัฒน์ เกิดกาญจน์

ม.1/4

13/7/2020, 7:10:18

เด็กชายดนุวศิน นวลฉ่ำ

ม.3/4

14/7/2020, 14:39:05

เด็กชายฉัตรมงคล ชัยวรวิบูล

ม.3/10

15/7/2020, 12:35:18

นางสาวพลอยชยา เกตุบำรุง

ม.4/10

16/7/2020, 8:18:18

เด็กหญิงวรรณพร กรินทร์

ม.4/4

24/7/2020, 11:42:05

เด็กชายไชยกมล บุญพูม

ม.2/12

24/7/2020, 11:55:09

เด็กหญิงมนัสนันท์ ดอนเทพ

ม.2/1

24/7/2020, 11:57:03

เด็กชายณัฐนนท์ แสนสะท้าน

ม.1/14

24/7/2020, 13:43:28

นายจิรภัทร ตอนสันเทียะ

ม.4/7

24/7/2020, 13:48:16

เด็กชายสุ​วิจักขณ์​ ประสงค์​สิน

ม.3/1

29/7/2020, 11:53:51

เด็กหญิงอังศุมาลีทาโทน

ม.1/2

30/7/2020, 10:40:55

เด็กชายธรธนัตถ์ แก้วกาญจน์

ม.1/3

31/7/2020, 8:13:38

นางสาวนารีนาถ ไวกิจการณ์

ม.4/5

31/7/2020, 8:16:50

นายวัฒนา กันตะมา

ม.6/2

ลงทะเบียนรับสิ่งของคืน

ประกาศรับสิ่งของคืน

ถ้าขึ้นสถานะ "รับคืน"
สามารถมาติดต่อขอรับสิ่งของคืนได้

ลงทะเบียบรับของคืน (การตอบกลับ)


ติดต่อรับสิ่งของคืนที่คุณครูตามรายชื่อต่อไปนี้

คุณครูสิริยา บรรลือฤทธิ์ (ครูต่าย)

คุณครูจิดาภา หงษ์ทองคำ (ครูแคท)

คุณครูธนกร อุไรรัตน์ (ครูป๊อป)