การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีทางไกล รูปแบบออนไลน์
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

การดำเนินงานของ รร.ลกพ.pdf

ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมพบผู้ปกครอง
ในระบบทีวีออนไลน์ในช่องทาง You tube สถานี LKP-TV

เตรียมตัวเรียนออนไลน์