Įstatai

LIETUVOS INICIATYVIŲ MOKYKLŲ KLUBO ĮSTATAI

1.Bendroji dalis.

1.1. Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas, toliau vadinamas klubu, yra savarankiškas, švietėjiškas, ribotos civilinės atsakomybės viešasis asmuo, jungiantis iniciatyvias mokyklas, iniciatyvių mokyklų mokytojus ir vadovus, kitus fizinius ir juridinius asmenis.

1.2. Klubo tikslas - aktyviai dalyvauti pertvarkant švietimą, inicijuojant projektus, diegiant naujoves, koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti.

1.3. Klubas veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, poįstatyminiais aktais ir šiais įstatais.

1.4. Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

1.5. Klubo finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

1.6. Klubo veiklos trukmė yra neribota.

1.7. Sutrumpintas klubo pavadinimas - LIMK.

2. Klubo veikla

2.1. Klubas siekdamas tikslo:

2.1.1. Vienija iniciatyvias mokyklas, iniciatyvių mokyklų mokytojus ir vadovus, taip pat kitus fizinius ir juridinius asmenis.

2.1.2. Metodiškai remia mokyklas, įgyvendinančias švietimo projektus, orientuotus į ateities reikalavimus.

2.1.3. Keičiasi patirtimi, klubo nariams organizuoja kūrybinius seminarus.

2.1.4. Skiria lėšas ir tarpininkauja finansuojant klubo narių projektus.

2.1.5. Bendradarbiauja su analogiškomis pasaulio šalių organizacijomis.

2.1.6. Kaupia ir aprūpina klubo narius metodine literatūra.

2.1.7. Skiria lėšas klubo projektų finansavimui.

2.1.8 Organizuoja metodinės literatūros leidybą.

2.2. Siekdamas tikslų klubas turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams, ir reikalinga jos tikslams pasiekti (pagal ERVK antrą redakciją):

2.2.1. Laikraščių leidyba (58.13).

2.2.2. Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14).

2.2.3. Kita leidyba (58.19).

2.2.4. Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72.20).

2.2.5. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20).

2.2.6. Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74).

2.2.7. Pradinis ugdymas (85.20).

2.2.8. Bendrasis vidurinis ugdymas (85.31).

2.2.9. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59).

2.2.10. Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60).

2.2.11. Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla (94.11).

2.2.12. Profesinių narystės organizacijų veikla (94.12).

2.2.13. Profesinių sąjungų veikla (94.20).

2.2.14. Kitų narystės organizacijų veikla (94.9).

2.3.Klubas, vykdydamas savo veiklą, turi teisę:

2.3.1. Turėti sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka.

2.3.2. Pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo teisės aktų ir šių Įstatų nustatyta tvarka.

2.3.3. Sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus.

2.3.4. Stoti į tarptautines organizacijas.

2.3.5. Kurti visuomenės informavimo priemones.

2.3.6. Jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos.

2.3.7. Gauti ir teikti paramą bei labdarą.

2.3.8. Kurti, steigti ir tvarkyti įvairius registrus, susijusius su informacinės visuomenės technologijomis, įskaitant kompiuterinių programų registrą.

3. Klubo nariai. Jų teisės ir pareigos

3.1. Klubo nariais gali būti 18 metų sulaukę fiziniai asmenys ir/arba juridiniai asmenys.

3.2. Naujais nariais gali būti pareiškę norą visų tipų ir profilių Lietuvos Respublikos švietimo įstaigos, švietimo įstaigų pedagogai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, pateikę klubo tarybai prašymą.

3.3. Klubo narių teisės:

3.3.1. Gauti išsamią informaciją apie klubo veiklą.

3.3.2. Savo noru išstoti iš klubo narių.

3.3.3. Būti išrinktam ir dalyvauti rinkimuose.

3.3.4. Pateikti apeliaciją susirinkimui.

3.3.5. Dalyvauti klubo organizuojamuose renginiuose.

3.4. Klubo narių pareigos:

3.4.1. Mokėti nario mokestį.

3.4.2. Dalyvauti klubo veikloje ir susirinkimuose.

3.4.3. Laikytis klubo įstatų.

3.5. Narystės nutraukimas.

3.5.1. Patiems pageidaujant.

3.5.2. Klubo tarybos nutarimu už pareigų nevykdymą.

3.6. Klubo narių sąrašą tvarko klubo tarybos sekretorius.

3.7. Klubo veikloje gali dalyvauti ir klubo nariai - stebėtojai, kuriais gali būti 18 metų sulaukę fiziniai asmenys ir/arba juridiniai asmenys. Į klubą juos pagal gautus prašymus priima klubo taryba. Klubo nariai - stebėtojai turi visas teises ir pareigas kaip ir klubo nariai, išskyrus jie negali dalyvauti klubo valdyme (balsavime) bei neprivalo mokėti nario mokesčio.

4. Klubo valdymas ir organizacinė struktūra.

4.1. Aukščiausias klubo valdymo organas yra klubo narių susirinkimas, o tarp susirinkimų – kolegialus valdymo organas – klubo taryba. Klubo susirinkime kiekvienas asociacijos narys turi vieną balsą.

4.2. Klubo narių susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip kartą per du metus arba kai tai reikalauja 50 % visų klubo narių, tarybos nutarimu.

4.3. Klubo narių susirinkimas yra teisėtas ir jis gali priimti sprendimus jeigu jame dalyvauja daugiau kaip ½ visų asociacijos narių. Nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu klubo narių susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis klubo susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo klubo narių.

4.4. Susirinkime svarstoma klubo tarybos ataskaita, finansinė klubo padėtis, priimama programa, įstatų pakeitimai, klubo buveinės pakeitimo klausimus, klubo narių apeliacijos, išklausoma ir tvirtinama revizijos komisijos ataskaita, kiti klausimai.

4.5. Klubo susirinkimas renka klubo tarybą ir revizijos komisiją dvejiems metams.

4.6. Klubo tarybą sudaro 9 asmenys, klubo tarybai vadovauja klubo prezidentas, kurį iš savo tarpo išrenka klubo tarybos nariai.

4.7. Klubo tarybos posėdžiai teisėti, jei dalyvauja daugiau kaip ½ tarybos narių ir nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Klubo tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

4.8. Klubo tarybos funkcijos.

4.8.1. Organizuoja klubo susirinkimus.

4.8.2. Kaupia ir platina informaciją apie mokyklų iniciatyvas, organizuoja seminarus, konsultuoja klubo narius, atstovauja klubui tarptautinių panašaus pobūdžio organizacijų renginiuose.

4.8.3. Priima ir šalina klubo narius.

4.8.4. Atsako už klubo lėšų tikslingą panaudojimą.

4.8.5. Esant reikalui, samdo darbuotojus.

4.8.6. Priima sprendimus steigti klubo filialus. Klubo filialų skaičius yra neribojamas, filialai veikia pagal tarybos sprendimu patvirtintus filialo nuostatus, filialo vadovą skiria taryba.

4.8.7. Priima sprendimus dėl atleidimo klubo narių (fizinių asmenų) atleidimo nuo metinio mokesčio.

4.8.8. Renka klubo tarybos sekretorių.

4.9. Revizijos komisiją sudaro trys žmonės. Ši komisija kontroliuoja klubo lėšų apyvartą ir pateikia informaciją bei ataskaitą susirinkimui.

4.10. Klubo finansinei veiklai vykdyti bei tvarkyti gali būti renkamas klubo iždininkas, kurį renka arba samdo klubo taryba.

4.11. Visa klubo informacija skelbiama klubo internetinėje svetainėje www.limk.lt ir siunčiama informacija klubo nariams el. paštu (pateiktų prašyme). Informacija paskelbta interneto svetainėje yra laikoma pranešimu klubo nariams.

4.12. Visi klubo skelbimai ir pranešimai, kurie turi būti paskelbti viešai, o taip pat kita informacija kuri turi būti paskelbta viešai, skelbiama dienraštyje „Lietuvos žinios“

5. Klubo lėšos ir jų panaudojimas.

5.1. Lėšų kaupimo šaltiniai:

5.1.1 Stojamasis mokestis – 1 MGL.

5.1.2 Metinis mokestis – 0,5 MGL.

5.1.3 Narių ir rėmėjų įnašai.

5.1.4 Kitos teisėtai gautos lėšos, tame tarpe lėšos gautos kaip parama, dovana, paveldėtos ar paaukotos.

5.2 Lėšų panaudojimas:

5.2.1 Klubo projektams finansuoti.

5.2.2 Telefono ir pašto išlaidoms kompensuoti.

5.2.3 Literatūrai įsigyti bei leisti.

5.2.4 Perspektyviems klubo projektams remti {nenaudojant nario mokesčio}.

5.2.5 Samdomų darbuotojų atlyginimams apmokėti.

5.2.6. Kitai teisėtai ūkinei klubo veiklai .

5.3 Klubo mokesčiai už einamus metus turi būti sumokėti iki gruodžio 31 d.

6. Klubo pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka

6.1. Sprendimą klubą pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti priima visuotinis klubo narių susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka.

6.2. Likęs klubo turtas, atsiskaičius su kreditoriais ir samdomais darbuotojais, panaudojamas likvidacinės komisijos sprendimu, nepažeidžiant galiojančių įstatymų.

7. Klubo įstatų keitimo tvarka

7.1. Klubo įstatai keičiamo visuotinio klubo narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių klubo narių balsų dauguma.

7.2. Visuotiniams klubo narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti klubo įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio klubo narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Visi šiuose įstatuose neaptarti klubo veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.Klubo įstatai patvirtinti ir pasirašyti Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo visuotiniame narių susirinkime 2009 m. gruodžio 10 d., protokolo Nr. 1


_____________________________________________________________

Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo Vaino Brazdeikis