ที่ตั้ง : อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3

เวลาเปิดบริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

ปิดบริการ : วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์