นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

นางปราณี ต่องดวงแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางชลวรรณ์ เรือนคำ

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางพัชรี ทองประไพ

เจ้าหน้าที่วิทยบริการและห้องสมุด