ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ของแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศเกียรติบัตรเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาค ฯ

ไปแข่งระดับประเทศกับนักเรียนยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับ ม.ปลาย

และรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับที่ 5 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับ ม.ต้น


การประชุมคณะกรรมการห้องสมุดเพื่อรอรับการประเมินห้องสมุดดีเด่นระดับประเทศ วันที่ 2 มกราคม 2561

วันที่ 21 - 22 ธ.ค. 2560 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด

การดำเนินงานห้องสมุด มีการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกกิจรรมอย่างเป็นระบบด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ,พัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพและจัดกิจกรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน

ด้านการดำเนินงานห้องสมุด มีการวางแผนการทำงาน จัดทำคู่มือและโครงสร้างการปฎิบัติงาน จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีการนำผลการดำเนินงานมาประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ด้านงานเทคนิค

มีการจัดทำหมวดหมู่และทำรายการด้วยฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ปฎิบัติงานเทคนิคเพื่อเตรียมให้บริการนักเรียน ครู ผู้บริหารและชุมชน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและบริการการสืบค้นออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม สะดวกต่อการเข้าใช้บริการอย่างทั่วถึง

ด้านงานบริการ

มีการจัดบริการการอ่านและการศึกษาค้นคว้า จัดบริการยืม-คืน บริการตอบคำถาม จัดบริการสืบค้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และทางอินเตอร์เน็ต จัดบริการเชิงรุกอย่างหลากหลายและทั่วถึงแก่นักเรียน ครู ผู้บริหารและบริการชุมชนตามวาระและโอกาสต่าง ๆ

ด้านการจัดกิจกรรม

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย

ด้านการพัฒนาตนเอง

มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ ศึกษาดูงานห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง และได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเช่น การเป็นวิทยากรการจัดทำหนังสือเล่มเล็กและ วิทยากรการจัดทำสื่อ นวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และจัดกิจกรรมค่ายการอ่านแก่ครูและนักเรียน

บรรยากาศการใช้ห้องสมุด

แผนที่เดินทางมาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ.หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ