ประชาสัมพันธ์

สถานที่ตั้ง ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด ถนนสันติสุข ต.บางพระ อ.เมืองตราด จังหวัดตราด 23000

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนและประชาชนทั่วไป เขตอำเภอเมืองตราด

ข้อมูลด้านบุคลากร

1. นายฐิติรัตน์ มีเกียรติ บรรณารักษ์อัตราจ้าง

2.นางสาวลักษมีกานต์ เรืองศิลป์ บรรณารักษ์อัตราจ้าง

ประวัติห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด

(อนุสรณ์คุณแม่อุ่น นิมมานนิตย์)

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2489 โดยเช่าอาคารเอกชน และมีนางสาวสุรีย์ แสงแข เป็นบรรณารักษ์ คนแรก

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 แพทย์หญิงกาญจนา นิมมานนิตย์ ได้แสดงความจำนงบริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท ร่วมกับญาติพี่น้อง ซึ่งเป็นบุตรหลานของคุณแม่อุ่น นิมมานนิตย์ ขอสร้างห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด โดยใช้แบบแปลนของตนเองและใช้ที่ดินบริเวณโรงเรียนการช่างเดิม ในเนื้อที่ประมาณ 1 งาน และขอให้ทางราชการจัดสรรงบประมาณสมทบอีกจำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมอบให้คุณชูเกียรติ และคุณสันติ นิมมานนิตย์ มาช่วยดูแลและควบคุม การก่อสร้าง ซึ่งทางจังหวัด ได้มอบหมายให้อาจารย์วรภัทร รัตนพิทักษ์ โรงเรียนเทคนิคตราด เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างห้องสมุดร่วมด้วยอีกท่านหนึ่ง จนสำเร็จเรียบร้อยดี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2522 เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว รูปทรงทันสมัย ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้าง 13.50 เมตร มีห้องอ่านหนังสือ ห้องประชุมย่อย ห้องบรรณารักษ์ และห้องสุขา มีเทอเรสและบริเวณสวยงามซึ่งออกแบบโดย คุณชูเกียรติ นิมมานนิตย์ และคุณสันติ นิมมานนิตย์ โดยทำพิธีเปิดอาคารห้องสมุด ประชาชนจังหวัดตราด (อนุสรณ์ คุณแม่อุ่น นิมมานนิตย์) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นวันการศึกษานอกโรงเรียน โดยบรรดาเครือญาติพี่น้องตระกูลนิมมนานิตย์ เป็นผู้กล่าวมอบอาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด และนายประดิษฐ์ อุตตะโมต ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นผู้รับมอบอาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด


พันธกิจ

1.เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร

2.เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

3.เครือข่ายการเรียนรู้

วิสัยทัศน์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราดจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

กิจกรรม

ห้องสมุดสำหรับชาวตลาด