ทีมนำคุณภาพ

โรงพยาบาลแม่จัน

คำสั่งทีมนำ.pdf

คำสั่งโรงพยาบาลแม่จัน

แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำ (Lead Team)

คู่มือคุณภาพ (QM) รพ.แม่จัน.pdf

คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)

Hospital Quality Manual