Lead removal course. Denmark, Belgium, Sweden,
Norway 100 euros.
(online or stationary)


Lead removal course. Denmark, Belgium, Sweden, Norway 100 euros  COURSES AND TRAININGCertificate in English - stationary or online.
The course entitles you to deal with lead removal.After this course, you can run a company dealing in lead removal, as well as you can work in such a company.
Each course participant will receive:
1. Certificate in English on the Ministry of Education print.
Attention:Each lead removal person must have completed the above course.It is not enough if the employer or manager has such a course.
Lack of authorization may result in a high fine.
The course program complies with EU standards.
We can come specifically to your company in Poland or abroad.
Details to be agreed.
If you have any questions please call +48 794940192 or write eurinks@gmail.com
DON'T WAIT - BUY NOW - AND START BETTER MAKING MONEY
Here you can check the legality of our institution.
How to order a course?
The following amounts should be transferred to the following data: EUROPEAN INSTITUTE OF EDUCATION, NIP: 9542761757 ul. Szkolna 26c 41-300 Dąbrowa GórniczaBIC Code Raiffeisen Bank Polska S.A. - RCBWPLPWpayments in PLN 17 1750 0012 0000 0000 3266 4838payments in EU 73 1750 0012 0000 0000 3266 4897.In the transfer title, please enter the name of the participant (s).Send an email or sms with the details of each course participant:namenamecontact numbere-mail adresscourse namewhen ordering a full-time course, please provide the city of training
By ordering this course you declare that you have read and confirmed the conditions contained in the regulations and privacy policy
What is the online course?
After receiving the above e-mail from you and verifying your details, we immediately send you a login and password for the course. After passing the course and completing the exam (online). We prepare a certificate for you and send it by email and post.
helpline: +48 794 940 192Email: eurinks@gmail.com
Training schedule 2019.
Addresses and times of individual trainings and courses will be provided to participants qualified for participation (two days before the start of the course / training). On these days in individual cities we plan all the trainings we have on offer. The condition of participation is to make an effective application no later than 7 days before the date included in the schedule.
Kurs usuwania ołowiu. Dania, Belgia, Szwecja, Norwegia 100 euroKURSY I SZKOLENIACertyfikat w języku angielskim - stacjonarny lub online.
Kurs uprawnia cię do usuwania ołowiu.Po tym kursie możesz prowadzić firmę zajmującą się usuwaniem ołowiu, a także pracować w takiej firmie.
Każdy uczestnik kursu otrzyma:
1. Certyfikat w języku angielskim na druk Ministerstwa Edukacji.
Uwaga:Każda osoba usuwająca ołów musi ukończyć powyższy kurs.Nie wystarczy, że pracodawca lub kierownik ma takie szkolenie.
Brak autoryzacji może skutkować wysoką grzywną.
Program kursu jest zgodny ze standardami UE.
Możemy przyjechać konkretnie do Twojej firmy w Polsce lub za granicą.
Szczegóły do ​​uzgodnienia.
Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń pod numer +48 794940192 lub napisz eurinks@gmail.com
NIE CZEKAJ - KUP TERAZ - I ROZPOCZNIJ LEPSZE PIENIĄDZE
Tutaj możesz sprawdzić legalność naszej instytucji.
Jak zamówić kurs?
Następujące kwoty należy przenieść na następujące dane: EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI, NIP: 9542761757 ul. Szkolna 26c 41-300 Dąbrowa GórniczaKod BIC Raiffeisen Bank Polska S.A. - RCBWPLPWpłatności w 17 1750 0012 0000 0000 3266 4838płatności w UE 73 1750 0012 0000 0000 3266 4897.W tytule przelewu wpisz nazwę uczestnika (-ów).Wyślij e-mail lub SMS ze szczegółami każdego uczestnika kursu:NazwaNazwanumer kontaktowyadres mailowynazwa kursuzamawiając kurs w pełnym wymiarze godzin, proszę podać miasto szkolenia
Zamawiając ten kurs, oświadczasz, że przeczytałeś i potwierdziłeś warunki zawarte w regulaminie i polityce prywatności
Co to jest kurs online?
Po otrzymaniu od ciebie powyższego e-maila i zweryfikowaniu twoich danych, natychmiast wysyłamy ci login i hasło do kursu. Po zaliczeniu kursu i zaliczeniu egzaminu (online). Przygotowujemy dla Ciebie certyfikat i wysyłamy go pocztą elektroniczną i pocztą.
infolinia: +48 794 940 192E-mail: eurinks@gmail.com
Harmonogram szkoleń 2019.
Adresy i godziny poszczególnych szkoleń i kursów zostaną podane uczestnikom zakwalifikowanym do uczestnictwa (dwa dni przed rozpoczęciem kursu / szkolenia). W te dni w poszczególnych miastach planujemy wszystkie szkolenia, które oferujemy. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie skutecznego wniosku nie później niż 7 dni przed datą zawartą w harmonogramie.