การอบรมบุคลากรพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีจิทัล สำหรับบุคลากรทางการศึกษา 

        การอบรมบุคลากรพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีจิทัล สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ณห้องประชุมเบ็ญจมาศ

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วย นายอังคารพิสุทธิ์  สยามประโคน รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 เป็นประธานในการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพื่อจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภาระงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มกฎหมายและคดี จัดอบรมวินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้

       รุ่นที่ 1 อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง ในวันที่ 14  มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

       รุ่นที่ 2 อำเภอปักธงชัย และอำเภอวังน้ำเขียว  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน 

        อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์รับร้องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม

กฎหมายอาญา

ช่องทางติดต่อ

1. การติดต่อสอบถาม ช่องทาง   

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ  :  ให้บริการโดยเร็วที่สุด ภายใน 1 ชั่วโมง

3. ผู้พัฒนาเวปไซค์