ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

(ข้อควรคำนึงในการร้องเรียน)

การร้องเรียนเท็จ อาจมีความผิดได้ 3 ประการ

1. มีความผิดทางวินัย

ตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่น โดยปราศจากความเป็นจริง

การกระทำตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”

2. มีความผิดทางอาญา

ตามมาตรา 326 ประมวลกฎหมายอาญา

“ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

3. มีความผิดทางแพ่ง

ตามาตรา 423 ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์

“ผู้ใดกล่าวหาหรือไขข่าวแพร่หลาย ซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายต่อชื่อเสียง

หรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขา เพื่อความเสียหายอย่าง ใด ๆ

อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้”

- ดาวน์โหลด แบบบันทึกร้องเรียน สพป.ลย.๓ (กรอกข้อมูลเสร็จสามารถส่งต่อที่ Email หรือ เป็นจดหมาย หรือ ที่กลุ่มกฎหมายและคดี )

- คลิกเพื่อกรอกแบบบันทึกการร้องเรียนออนไลท์