Латински језик

Поштовани полазници, на овој страници видите садржај градива које ћемо обрађивати у појединачним лекцијама. 

Садржај

Уводни део

 1. О Индоевропској породици језика
 2. О пореклу Римљана
 3. Периоди развоја латинског језика

I Фонетика

 1. Латинска АБЕЦЕДА - слова и гласови
 2. Изговор
 3. Подела гласова
 4. Акценат

II Морфологија

1. ДЕО

 1. Врсте речи
 2. Делови речи
 3. ИМЕНСКА ПРОМЕНА - категорије именске промене
 4. И м е н и ч к а и п р и д е в с к а промена
 5. I или А- деклинација именица
 6. Придеви А- деклинације
 7. Изузеци у роду и облицима I деклинације
 8. II или О - деклинација именица
 9. Изузеци у роду и облицима II деклинације
 10. Придеви А и О - деклинације
 11. III или мешовита деклинација именица
 12. Изузеци у облицима III деклинације
 13. Придеви III деклинације
 14. Компарација придева
 15. IV или U - деклинација именица
 16. Изузеци у роду и облицима IV деклинације
 17. V или Е - деклинација именица
 18. Изузеци у роду и облицима V деклинације
 19. Деклинација грчких именица
 20. З а м е н и ч к а промена
 21. Личне заменице и лична повратна заменица
 22. Присвојне заменице и присвојно повратна заменицa
 23. Упитне заменице и односна заменица
 24. Показне, одређене и опште заменице
 25. Неодређене заменице и одрична заменица
 26. Заменички придеви
 27. Б р о ј е в и
 28. ГЛАГОЛСКА ПРОМЕНА - категорије глаголске промене
 29. Лични глаголски наставци у индикативу и активу - табела
 30. Помоћни глагол у презентским временима
 31. Грађење индикатива презента актива глагола
 32. I или А - конјугација
 33. II или Е - конјугација
 34. III или мешовита конјугација
 35. IV или I конјугација
 36. Имперфекат и футур I у активу
 37. Грађење индикатива перфекта актива глагола
 38. Императив презента и футура актива
 39. Плусквамперфекат и футур II активни
 40. Н е п р о м е н љ и в е р е ч и

2. ДЕО

 1. Пасивно стање
 2. Депонентни и семидепонентни глаголи глаголи
 3. Неправилни глаголи
 4. Непотпуни глаголи
 5. Безлични глаголи
 6. Конјунктив
 7. Глаголска имена

III Синтакса

 1. Синтакса падежа
 2. Синтакса глаголских имена
 3. Синтакса реченица

IV Додатне лекције