LASTE MÄNGU- JA ARENDUSKESKUS

SAJAJALGNE


ARENGUKAVA 2018-2020

SISUKORD

SISSEJUHATUS

 1. LASTEAIA LÜHIKIRJELDUS
 2. LASTEAIA MISSIOON

3. LASTEAIA VISIOON

4. LASTEAIA TUGEVAD JA NÕRGAD KÜLJED (SWOT analüüs)

5. 2015-2017 ARENGUKAVA TÄITMISE ANALÜÜS

6. PRIORITEETSED LASTEASUTUSE ARENDUSE VALDKONNAD

6.1. PERSONALIJUHTIMINE

6.2. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

6.3. AVALIKU SUHTLEMISE JA PARTNERLUSE JUHTIMINE (KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA)

6.4. RESSURSSIDE JUHTIMINE (ÕPIKESKKOND, INFORESSURSS, SÄÄSTLIK MAJANDAMINE)

7. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

8. ANDMED FINANTSRESSURSSIDE OLEMASOLU VÕI NENDE SAAMISE ALLIKA KOHTA

SISSEJUHATUS

Laste Mängu- ja Arenduskeskuse Sajajalgne arengukava on koostatud perioodiks 2018-2020. Arengukava aluseks on lasteasutuse sisehindamine, koolieelsete lasteasutuste tööd reguleerivad õigusaktid, riiklikud hariduskorralduslikud suundumused, Tallinna linna areng ja prioriteedid.

Arengukava määratleb perspektiivid ja prioriteetsed arenduse valdkonnad, mis on vajalikud lasteaia edenemiseks, tagab lasteasutuse järjepideva arengu. Arengukava realiseeritakse lasteaia õppekava ja tegevuskava kaudu, on aluseks eelarve koostamisel ja personali koolitamisel.

Arengukava koostamisel on võetud aluseks Laste mängu- ja arenduskeskuse Sajajalgne eelmise arengukava täitmise ja hetkeolukorra analüüs ning eelmise arengukava täitmisel saadud kogemused.

Arengukava koostamisest võtsid osa juhtkond, õpetajate ja õpetaja abide töögrupid, nõukogu ning pedagoogiline nõukogu. Arengukava hõlmab kõiki lasteaiaelu valdkondi. Lähtudes hetkeolukorrast on kavandatud konkreetsed ülesanded nii juhtimise, õppe-kasvatustöö kui majandusvaldkonnas. Arengukava on kinnitatud Laste mängu- ja arenduskeskuse Sajajalgne nõukogu ja pedagoogilise nõukogu poolt.

1. LASTEAIA LÜHIKIRJELDUS

ÜLDANDMED

Üldinfo

Aadress: Tallinn 10122, Koidu 56a; Õle 29

Telefon: 6620653

e-post: sajajalgne@sajajalgnet.ee

Omanik: OÜ Sajajalgne reg. nr. 10280874

Direktor: Eeva Holm

Rühmade arv 4

Lasteaias töötab 2 liitrühma ja 2 sõimerühm

Lasteaed tagab oma tegevusega lastele alushariduse, annab sisu ja rütmi ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetamise kujunemisel.

Lasteaial on välja töötatud :

 • õppekava, mis lähtub riiklikust õppekavast
 • laste arengu hindamise süsteem
 • sisehindamissüsteem
 • personali motivatsiooni- ja tunnustussüsteem
 • palgajuhend

Kõikide eelnimetatud süsteemide ning dokumentide osas toimub pidev analüüs, arendus- ja täiendustegevus.

Riikliku õppekava väliselt on lastel võimalik õppida inglise keelt ja malet. Lasteaias toimuvad mitmesugused traditsioonilised üritused ja peod, mis annavad lastele ja nende peredele võimaluse sisukalt aega veeta.

ÕPETAJATE KVALIFIKATSIOON

Laste Mängu- ja Arenduskeskuses on 14 töötajat: nendest 9 pedagoogilist ja 5 teenindavat töötajat.

Pedagoogid staaži järgi

 • 1,5-5 aatat 2 õpetajat
 • 5-15 aastat 1 õpetaja
 • üle 15 aasta 6 õpetajat

Pedagoogiline personal omandatud hariduse järgi

 • Kõrgharidus 6
 • Ped.kesk-eri 2
 • Kesk + 160h 1

2. LASTE MÄNGU- JA ARENDUSKESKUSE SAJAJALGNE MISSIOON

Lasteaia missiooniks on lapse igakülgset arengut toetades ja professionaalselt suunates kujuneda hästi toimivaks meeskonnaks, kus on hea ja turvaline omandada oskusi ka teistes institutsioonides hakkamasaamiseks.

3. LASTE MÄNGU- JA ARENDUSKESKUSE SAJAJALGNE VISIOON

Lasteaia visioon: meie lasteaed on kui sajajalgne, kellel on küll 50 paari jalgu, kuid koostööd tehes liiguvad kõik kiiresti valitud suunas.

Peame oluliseks:

 1. koostööd lasteaia ja lapse perekonna vahel, mis aitab lapsel kasvada tasakaalustatud terviklikus keskkonnas;
 2. et laps õpiks kollektiivitunnetust ning kasvaks ennast ja teisi tundvaks ja austavaks õnnelikuks isiksuseks,
 3. sõbraliku ja koostööaldis õhkkonna olemasolu personali vahel;
 4. arvestada ühiskonna prioriteete ja suundumusi.

4. LASTEAIA TUGEVAD JA NÕRGAD KÜLJED (SWOT analüüs)

Lasteaia hetkeolukorra tugevate ja nõrkade külgede analüüsimiseks moodustasime töögrupid, kuhu olid kaasatud õpetajad, köögipersonal, õpetaja abid, nõukogu ja lapsevanemad, kes tõid oma tähelepanekud välja hetkeseisu analüüsis.

Sisemised faktorid

Organisatsioonilised tugevused

Eestvedamine ja juhtimine

 • Direktor on avatud uute võimaluste otsimisele õppe-kasvatustöö ja materiaalse baasi parendamiseks, toetab enesetäiendamist koolituste kaudu

Personalijuhtimine

 • Püsiva personali pikaajalised töökogemused, kompetentsus, loovus.
 • Hea meeskonnatöö
 • Paindlik töögraafik

Õppe- ja kasvatustegevus

 • Õppe-kasvatustöö aluseks on heal tasemel õppekava
 • Lapsekesksed rühmaruumid
 • Rühmades on olemas arenguliselt sobivad mänguasjad ja õppevahendid

Avalik suhtlemine ja partnerlus

 • Pikaajalised traditsioonid: väljasõidud lastele ja personalile, võimalused osaleda väljaspool lasteaed toimuvatest üritustest ja konkurssidest.
 • Toetavad, abivalmid lapsevanemad

Ressursside juhtimine

 • Säästlik ja optimaalne majandamine, mis tagab parimad tingimused lastele ja personalile

Organisatsioonilised nõrkused

Õppe- kasvatustegevus

 • Viivitamine ped. nõukogul vastu võetud otsuste täitmise tähtaegadega

Avalik suhtlemine ja partnerlus

 • Operatiivse informatsiooni varajane kajastamine kontaktisikutele

Välimised faktorid

Väliskeskkonna võimalused

Eestvedamine ja juhtimine

 • Osalemine Eralasteaedade Liidu töös
 • Juht kasutab kõiki seadusandlikke võimalusi täiendavate ressursside hankimiseks ja nende arvelt paremate õppe- ja töötingimuste loomiseks

Personalijuhtimine

 • KOV makstavast toetusest saab vahendeid suunata pedagoogilise personali koolitusele

Õppe- ja kasvatustegevus

 • Privaatne ja erinevaid võimalusi pakkuv õueala õppe- kasvatustöö läbiviimiseks

Avalik suhtlemine ja partnerlus

 • Kesklinnalähedus – võimalused ekskursioonideks, muuseumite ja teatrikülastusteks

Ressursside juhtimine

 • Leida eelarveväliseid vahendeid materiaalse baasi parendamiseks
 • Omavalitsuste toetus eralasteaedades käivatele lastele

Väliskeskkonna ohud

Eestvedamine ja juhtimine

 • KOV vähene toetus

Personalijuhtimine

 • Töötasud alla riigi keskmise palga

Õppe- ja kasvatustegevus

 • Lasterühmade mittestabiilne koosseis seoses laste liikumisega munitsipaallasteaedadesse

Avalik suhtlemine ja partnerlus

 • Tugiteenuste pakkujate vähene koostöö
 • Eelarve suurenemine ei ole korrelatsioonis kulude suurenemisega

Lasteaia tugevate külgede säilitamisest ja edasi arendamisest ning lapsevanematele ja personalile läbiviidud küsitlusankeetides viidatud ohtudest ja puudustest lähtuvalt tuleb planeerida lasteaia edasist arengut. Samuti tuleb aluseks võtta majanduslikke analüüse ja võimalusi, professionaalidena hinnata soovide otstarbekust ning kõigist neist komponentidest tulenevalt seada lasteaia prioriteedid ja arengusuunad.


5. 2015-2017 ARENGUKAVA TÄITMISE ANALÜÜS

Analüüsides eelmise arenguperioodi arengukava ning selle aluseks olnud hetkeseisu analüüsi nähtub, et lasteaia olukord on kõigis valdkondades parenenud.

Strateegiline juhtimine

Kolmeks aastaks planeeritud prioriteetsed tegevused on täidetud. Juhtkond on loonud tingimused lasteaia visiooni elluviimiseks. Prioriteet – laste, lapsevanemate ja töötajate koostöö ja rahulolu.

Personali juhtimine ja koostöö

Personal saanud hea väljaõppe, pidev enesetäiendus ja hea meeskonnatöö. Lasteaiale valitud sobilik pesonal ja kaasatud huvigrupid.

Kasvukeskkonna kujundamine

Lasteaia eelarve on tasakaalus. Teostatud on vajalikud remonttööd ja kaasajastatud laste õpi- ja kasvukeskkonda.

Õpetamine, kasvatamine, õppimine

Õppekava on viidud vastavusse riikliku õppekavaga ja rakendatud töösse. Õppekasvatustöö toimub koostöös huvigruppidega, lõimitud tegevustena, lähtuvalt laste individuaalsusest. Lapse üleminek lasteaiast kooli on sujuv ja loomulik – seda soodustab hea sotsiaalne, vaimne ja füüsiline ettevalmistus.

6. PRIORITEETSED LASTEASUTUSE ARENDUSE VALDKONNAD

6.1. Personali juhtimine

Eesmärk 2020

Personal saanud hea väljaõppe, pidev enesetäiendus ja hea meeskonnatöö. Lasteaiale valitud sobilik pesonal ja kaasatud huvigrupid. Koolitusplaan on lähtuv asutuse ja töötaja vajadustest ning sisehindamise tulemustest

Ühtsete kasvatuspõhimõtete ja väärtushinnangute kujundamiseks viidud läbi kogu personali kaasavaid koolitusi, väljasõite, õppepäevi, kogemuste vahetamisi jm.

tegevused

tegevused

 • Ühtsed koolitused ja ühisüritused kogu personalile meeskonnatöö parendamiseks, ühiste väärtuste kujundamiseks ja kasvatuspõhimõtete ja –eetika ühtlustamiseks

aeg

2018-2020

vastutaja

direktor

ressurss

6.2. õppe- ja kasvatustegevus

Eesmärk 2020

Lapse arengut soodustavat kasvukeskkonda on parendatud ning loodud tingimused uute teadmiste ja oskuste omandamiseks. Lasteaia keskkonnasõbralikkuse parendamine. Laste arengu jälgimine on süsteemne. Laste koolivalmidust hinnatakse ja analüüsitakseArvestatud iga lapse arengupotensiaal ja lähtutud sellest. Toetatud ja abistatud lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, neid vajadusel nõustatud.

tegevused

 • Laste arenguvestluste läbiviimine vanematega. Vanemale tagasiside andmine, analüüs jne
 • Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide läbivaatamine ja analüüsimine ning kohandamine vastavalt analüüsi tulemustele

aeg

2018-2020

vastutaja

direktor

ressurss

6.3. avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine (koostöös huvigruppidega)

Eesmärk 2020

Laste Mängu- ja Arenduskeskusel Sajajalgne on kõrge maine. Leitud partnereid lasteaia sisulise töö ja majandusliku olukorra parendamiseks.

tegevused

 1. Arendada erinevaid koostöövorme teiste lasteaedadega
 2. Koostöö muuseumide, teatrite, liiklus- ja tervishoiu spetsialistidega
 3. Koostöö Eesti Eralasteaedade Liiduga

aeg

2018-2020


vastutaja

direktor

ressurss

6.4. ressursside juhtimine (õpikeskkond, inforessurss, säästlik majandamine)

Eesmärk 2020

Lasteaias parendatud õpikeskkond, kaasajastatud infotehnoloogilised vahendid, leitud partnereid ja sponsoreid. Õppe- ja kasvatustegevus on toetatud mängu- ja õppevahenditega. Lasteaed on varustatud tööd hõlbustava olmetehnikaga. Majandamine on säästlik ja keskkonnasõbralik

tegevused

 1. Mängu- ja õppevahendite ostmine, tarkvara täiendamine
 2. Remont Koidu tn vanemas rühmas
 3. Õuealale õuesõppeala ja katusealuse ehitamine
 4. Uuendada padjad ja madratsid, voodipesu

aeg

 1. 2018-2020
 2. 2018
 3. 2018-2019
 4. 2019

vastutaja

 1. direktor
 2. direktor
 3. direktor
 4. direktor

ressurss

 1. 9000€
 2. 2000€
 3. 3000€
 4. 1000€

7. Arengukava uuendamise kord

Laste Mängu- ja Arenduskeskuse Sajajalgne arengukava vaadatakse läbi, analüüsitakse lasteaia pedagoogilises nõukogus ja nõukogus iga õppeaasta lõpus, samas tehakse parendusettepanekuid arengukava täiustamiseks. Arengukava korrigeerimisel arvestatakse sisehindamistulemusi.

Arengukava uuendatakse seoses

 • EV seadusandluse muudatustega;
 • Muudatustega lasteasutuse eelarves või investeeringutes;
 • Muudatustega riiklikus õppekavas;
 • Lasteasutuse pedagoogilise nõukogu või nõukogu ettepanekutega;
 • Lasteasutuse arengukavas määratud tähtaja möödumisega.

Arengukava kooskõlastatakse pedagoogilises nõukogus ja selle kinnitab Laste mängu- ja arenduskeskuse Sajajalgne nõukogu.

8. Andmed finantsressursside olemasolu või nende saamise allika kohta

Laste Mängu- ja Arenduskeskuse Sajajalgne pidaja OÜ Sajajalgne on sõlminud koolieelse eralasteasutuse toetamise lepingud kõigi omavalitsustega, kelle lapsed Laste Mängu- ja Arenduskeskuse Sajajalgne lasteaias käivad.

Lapsevanemad tasuvad lasteaia pidaja poolt määratud igakuist õppemaksu.