โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

เมื่อวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง classroom 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

writing22 25_5_60