โครงการอบรม TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น.

ณ. ห้อง Classroom 1, 2, 3 และ Language lab 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

toeic 22 23 7 60