โครงการอบรม TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่

5 - 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น.

ณ. ห้อง Classroom 1 และ Classroom 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

toeic 5 6 8 60