โครงการอบรม TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น.

ณ. ห้อง Classroom 1, 2, 3 และ Language Lab3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

toeic 19 20 8 60