โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา

ประจำปี พ.ศ. 2560 หลักสูตร Preparation for Ellis Placement test รุ่นที่ 3

วันที่ 21 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2560 (ทุกวันจันทร์และพุธ)

ณ ห้อง Language Lab 1 และ Language Lab 2

ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ellisstd m6 7 60