โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning English for ASEAN ครั้งที่ 2 หลักสูตร Communicative English 1

เมื่อวันที่ 13, 15, 20, 22, 27 และ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 - 19.30 น.

ณ. ห้อง Classroom 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

commueng_1_60