บุคลากร

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา)

โทรศัพท์ : 1872

E-mail : nisita.ri@skru.ac.th

ชื่อ-สกุล : Mr.Kevin Marshall

ตำแหน่ง : อาจารย์ภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ :

E-mail : kevin.ma@skru.ac.th

ชื่อ-สกุล : Mrs.Tatik Ekawati

ตำแหน่ง : อาจารย์ภาษามลายู/อินโดนีเซีย

โทรศัพท์ :

E-mail : tatik.ek@skru.ac.th

ชื่อ-สกุล : Mr.Gary Linton

ตำแหน่ง : อาจารย์ภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ :

E-mail : gary.li@skru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางสาววทิตา ฤทธิโชค

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 074-260290

VoIP : 1876

E-mail : watita.ri@skru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นายนกูล ขุนแผน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 074-260290

VoIP : 1873

E-mail : nakool.kh@skru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางสาววันดี เอ้งเถี้ยว

ตำแหน่ง : วิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 074-260290

VoIP : 1874

E-mail : wandee.en@skru.ac.th