เกี่ยวกับศูนย์ภาษา

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

พันธกิจ

1. จัดทดสอบภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2. จัดฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไป

3. บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง

4. บริการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและบุคลากรทั่วไป

5. บริการทรัพยากรสารนิเทศด้านภาษา