โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ รุ่นที่ 1 (รับนักศึกษา ชั้นปี 3 และชั้น ปี 4) วันที่ 14 และ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.45 - 17.00 น.

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 14 21 สิงหาคม 2562