โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปี 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปี 2562