• Barvení volného materiálu, česanců, přízí
  • Pronájem skladovacích a výrobních prostor
  • Prodej nemovitého majetku a pozemků v areálu firmy
  • Možnost výstavby solární elektrárny
  • U pronájmu, prodejů, případně výstavby solární elektrárny možnost napojení na inženýrské sítě společnosti

V případě zájmu kontaktujte předsedy představenstva.


Dne 13.6.2019 se bude konat zasedání valné hromady společnosti a to ve 13:00 . v kanceláři JUDr. Vladimíry Kostřicové, notářky v Brně, Heršpická 5, 639 00 Brno, 5.patro

Pozvánka na zasedání valné hromady společnosti:

Ivančice dne 03.05.2019

všem akcionářům společnosti

LANATEX, a.s.

Pozvánka

Představenstvo společnosti Vás tímto zve na jednání řádné valné hromady společnosti LANATEX, a.s., IČO 25523139, se sídlem Tovární 1/5, Alexovice, 664 91 Ivančice, která se bude konat dne 13. června 2019 ve 13 hod. v kanceláři JUDr. Vladimíry Kostřicové, notářky v Brně, Heršpická 5, 639 00 Brno, 5.patro

Pořad jednání:

1. Zahájení

2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)

3. Zpráva o hospodářských výsledcích a o stavu majetku společnosti LANATEX, a.s. za rok 2018

4. Návrh na rozdělení zisku

5. Správa dozorčí rady

6. Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 33.305.000,-- Kč upsáním nových 33.305 akcií předem určeným zájemcem a splacení jejich emisního kurzu započtením pohledávek

7. Změna stanov po zvýšení základního kapitálu

8. Diskuze

9. Závěr

K bodu 2. pořadu

(volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí tyto orgány valné hromady:

Předseda valné hromady: David Sýkora, zapisovatel: Andrea Sýkorová, ověřovatel zápisu: Tomáš Sýkora, osoba pověřená sčítáním hlasů: Tomáš Přinesdomů

Zdůvodnění:

Návrh předsedy představenstva na obsazení orgánů valné hromady společnosti vyplývá z požadavku § 422 zákona o obchodních korporacích. Navrhované osoby považuje předseda představenstva s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3. pořadu

(zpráva o hospodářských výsledcích a o stavu majetku společnosti LANATEX, a.s. za rok 2018)

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

· Výroční zpráva za rok 2018

O této výroční zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 4. pořadu

(návrh na rozdělení zisku)

Návrh usnesení:

Představenstvo společnosti navrhuje proúčtovat hospodářský výsledek roku 2018 jako neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost k 31. 12. 2018 není účetně předlužena, vykazuje kladné jmění ve výši

18.806 tis. Kč. Z tohoto důvodu představenstvo navrhuje ztrátu ve výši 5.385 tis. Kč proúčtovat jako neuhrazená ztrátu minulých let.

K bodu 5. pořadu

(správa dozorčí rady)

Dozorčí rada nemá žádné připomínky ohledně hospodaření společnosti za rok 2018

Dozorčí rada upozorňuje:

- Společnost nemá žádné rezervní fondy, což by mohlo způsobit vážné roblémy v chodu společnosti

- Společnost během roku 2018 nenechala opravit kotel, na kterém byla havárie v roce 2017

Akcionářům bude v souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích přednesena správa dozorčí rady.

O správě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 6. pořadu

(zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 33.305.000,-- Kč upsáním nových 33.305 akcií předem určeným zájemcem a splacení jejich emisního kurzu započtením pohledávek)

Návrh usnesení:

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 33.305.000,-- Kč (slovy: třicet tři milionů tři sta pět tisíc korun českých) z částky 208.850.000,-- Kč na konečnou částku 242.155.000,-- Kč (slovy: dvě sta čtyřicet dva milionů jedno sto padesát pět tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu, navrženou tímto rozhodnutím.

Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových 33 (slovy: třiceti tří) akcií společnosti, vydaných v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), 30 (slovy: třiceti) akcií společnosti, vydaných v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 5 (slovy: pěti) akcií společnosti, vydaných v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- (slovy: jeden tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované. Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upsaných akcií. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.

Z důvodu vzdání se přednostního práva všech akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490 zákona o obchodních korporacích rozhoduje valná společnosti LANATEX, a.s., že veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to:

- panu Davidu Sýkorovi, narozeného 13.01.1991, bytem Ivančice, U Parku 163/47, – 33 (slovy: třiceti tří) akcií společnosti, vydaných v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), 30 (slovy: třiceti) akcií společnosti, vydaných v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 5 (slovy: pěti) akcií společnosti, vydaných v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- (slovy: jeden tisíc korun českých) a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích, uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží představenstvo společnosti předem určenému zájemci ve lhůtě do patnácti dnů ode dne, kdy bude rejstříkovým soudem toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování nových akcií činí třicet dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.

Akcie, které upíše předem určený zájemce pan David Sýkora, narozený 13.01.1991, bytem Ivančice, U Parku 163/47, budou splaceny do třiceti dnů ode dne úpisu těchto akcií, a to započtením pohledávek na základě smlouvy o započtení pohledávek.

Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení, uzavírané mezi společností a předem určeným zájemcem – panem Davidem Sýkorou, narozeným 13.01.1991, bytem Ivančice, U Parku 163/47:

Do tří dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci písemný návrh smlouvy o započtení jeho peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu.

Předem určený zájemce je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávek do sídla společnosti ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení.

Předmětem smlouvy o započtení pohledávek bude tato pohledávka pana Davida Sýkory, narozeného 13.01.1991, bytem Ivančice, U Parku 163/47 vůči společnosti:

- část pohledávky ve výši 33.305.000,-- Kč vzniklé ze Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 14.05.2019, z Dohody o splátkách ze dne 13.03.2012, z Dohody o úhradě závazků ze dne 19.04.2010, z Dohody o úhradě závazků ze dne 09.11.2005, přičemž aktuální výše dlužné pohledávky na jistině činí 33.305.693,78 Kč (slovy: třicet tři milionů tři sta pět tisíc šest set devadesát tři korun českých a sedmdesát osm haléřů) proti pohledávce společnosti ve výši 33.305.000,-- Kč z titulu splacení emisního kurzu akcií dle smlouvy o upsání akcií společnosti na základě tohoto rozhodnutí valné hromady.

Zdůvodnění:

Zvýšení základního kapitálu je motivováno posílením ekonomické pozice Společnosti, čímž dojde ke zvýšení stability Společnosti.

Výše základního kapitálu Společnosti činí ke dni konání této valné hromady 208.850.000,00 Kč. Výše základního kapitálu po jeho zvýšení, o němž má být rozhodnuto na jednání této valné hromady, bude činit 242.155.000,00 Kč.

Stávající akcionář pan David Sýkora, dat. nar. 24. 3. 1991, trvale bytem U Parku 163/47, Alexovice, PSČ 664 91 Ivančice (dále jen „stávající akcionář p. Sýkora“) má vůči Společnosti pohledávku ze Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 14. 5. 2019 mezi věřitelem Společnosti společností FIRST ASSETS FINANCE LTD, registrační číslo 57996, se sídlem Withfield Tower, Third Floor, 4792 Coney Drive, Belize City, Belize a mezi stávajícím akcionářem p. Sýkorou pohledávku ve výši 33.305.693,78 Kč (dále jen „Pohledávka“).

Představenstvo navrhuje zvýšení základního kapitálu započtením části Pohledávky ve výši 33.305.000,00 Kč stávajícího akcionáře p. Sýkory proti pohledávce na splacení emisního kurzu nově vydávaných akcií Společnosti rovněž ve výši 33.305.000,00 Kč. Započtení je zcela v zájmu Společnosti, neboť dojde k úhradě významné části Pohledávky jmenovaného akcionáře a tím k významnému snížení celkových závazků Společnosti a k posílení její stability.

K bodu 7. pořadu

(změna stanov po zvýšení základního kapitálu)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o tom, že se stanovy společnosti ke dni zápisu zvýšeného základního kapitálu na základě rozhodnutí této valné hromady mění takto:

*Článek 3. odst. 1) nově zní:

Článek 3

Základní kapitál

1) Základní kapitál společnosti činí 242.155.000,-- Kč (slovy: dvě sta čtyřicet dva milionů jedno sto padesát pět tisíc korun českých).

*Článek 4. odst. 1) nově zní:

Článek 4

Jmenovitá hodnota, počet, podoba, forma a převody akcií

1) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 238 (slovy: dvě sta třicet osm) kusů akcií, znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), 415 (slovy: čtyři sta patnáct) kusů akcií, znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 5 (slovy: pět) kusů akcií, znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie jsou v zaknihované podobě.

*Článek 4. odst. 2) nově zní:

2) Každých 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií společnosti se rovná jednomu hlasu při hlasování na valné hromadě společnosti. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojeno tisíc (1.000) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojeno deset (10) hlasů a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 242.155 (slovy: dvě sta čtyřicet dva tisíc sto padesát pět).

*Znění ostatních článků stanov zůstává beze změn.

Zdůvodnění:

V návaznosti na zvýšení základního kapitálu společnosti pod bodem 6 pořadu jednání valné hromady se navrhuje i změna stanov ve výše citovaném znění

David Sýkora

předseda představenstva