โครงการรายงานดีมีรางวัล Lampang Report Award

สรุปผลรายงานดีมีรางวัล Lampang Report Award ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

  1. รางวัล ชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอวังเหนือ

  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อำเภอห้างฉัตร

  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อำเภอสบปราบ