กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

โรงพยาบาลปัตตานี

วีดีโอแนะนำกลุ่มงานฯ.mp4

เกณฑ์การรายงานค่าวิกฤตทางห้องปฏิบัติการ

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ