กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลแม่จัน

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแม่จัน ก่อตั้งเมื่อเดือน มกราคม 2525 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชั้นที่1 ของอาคารผู้ป่วยนอกและชั้น 2 อาคารรักษาพยาบาลโรงพยาบาลแม่จัน มีสมาชิกในปี 2560 จำนวน 13 คนประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ 9 คน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 คน

ขอบเขตการให้บริการการตรวจวิเคราะห์ โดยตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มาจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในโรงพยาบาลแม่จันและโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานพยาบาลอื่นๆ โดยให้บริการงานโลหิตวิทยา งานเคมีคลินิก งานจุลทรรศน์ศาสตร์ งานจุลชีววิทยา งานภูมิคุ้มกันวิทยางานธนาคารเลือดและงานคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงกิจกรรมควบคุมคุณภาพภายในและภายนอกองค์กร

เปิดให้บริการ 3 จุด คือ

1. อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 16.00 น. เบอร์โทรติดต่อภายใน 172เปิดให้บริการทุกวันทำการ

2. ห้องเจาะเลือดรับอรุณ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 8.30 น. เบอร์โทรติดต่อภายใน 110 เปิดให้บริการทุกวันทำการ

3. อาคารรักษาพยาบาล ชั้น 2 ให้บริการตลอด 24 ชม. เบอร์โทรติดต่อภายใน 193 และงานธนาคารเลือด เปิดรับบริจาคเลือด ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เบอร์โทรภายใน 192


คู่มือการให้บริการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 2560.pdf

คู่มือการให้บริการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแม่จัน

>> Download<<

One page Specimen collection.pdf

คู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจแบบย่อ (One page)

>> Download <<