La Vida que ens Envolta

CONTINGUTS CLAU

-Cinc regnes d’éssers vius (moneres, protoctists, fongs, plantes, animals).

-Classificació dels animals (segons si tenen esquelet o no, segons el què mengen, segons com neixen, segons on viuen).

-Relleu i clima de Catalunya.

-Rius de Catalunya.

-Fauna típica de cada ecosistema a Catalunya.


COMPETÈNCIES BÀSIQUES

ÀMBIT MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

1.Plantejar-se preguntes complexes, dissenyar i utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats amb coneixements científics per arribar a respostes.

2. Interpretar l’entorn sociocultural proper o llunyà, relacionant informacions de procedència diversa sobre canvis i continuïtats al llarg del temps, relacionar causes i conseqüències i elaborar una valoració personal justificada.

3.Situar i representar objectes, llocs i la pròpia posició de manera precisa en plànols i mapes de diversos tipus.

4.Analitzar la interacció dels elements que configuren un paisatge o un ecosistema, elaborar una valoració personal justificada sobre les actuacions que els afecten i aportar propostes raonades i viables de conservació o modificació del medi.

5.Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes.

6.Participar en la vida col·lectiva coordinant i implicant-se en l’organització d’activitats de manera eficaç. Tenir una actitud proactiva cap a la prevenció i resolució de conflictes.


ÀMBIT LLENGUA CATALANA


1.Comprendre textos orals de la vida quotidiana.

2.Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.

3.Interactuar oralment d'acord amb la situació comunicativa.

4.Llegir amb fluïdesa per comprendre textos en diferents formats.

5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut.

6.Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.

7.Planificar l'escrit d'acord amb la situació comunicativa i el destinatari.

8.Produir textos de tipologia diversa amb un lèxic i estructura que s'adeqüin al tipus de text.

9.Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal.


ÀMBIT EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS

1.Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.

2. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

3. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.