Stručna pomoć logopeda


Tko je LOGOPED zapravo i kojim se sve područjima rada može baviti?

Logopedi su stručnjaci osposobljeni za rad na prevenciji, probiru, otkrivanju, procjeni, dijagnostici, savjetovanju, rehabilitaciji i tretmanu poremećaja humane komunikacije, a što podrazumijeva: poremećaje jezika, govora i glasa, poremećaje u čitanju i pisanju, poremećaje oralno-laringealnih funkcija te poremećaje u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji u osoba s posebnim potrebama (mentalnom retardacijom, oštećenjem sluha itd.).

Logopedska terapija može obuhvaćati sljedeća područja:

  • poremećaje artikulacije,

  • govorne poremećaje,

  • poremećaje glasa funkcionalnih ili organskih uzroka,

  • poremećaje govornog jezika,

  • poremećaje pisanog jezika i poremećaje matematičkog i logičnog shvaćanja,

  • ranu edukaciju i terapiju različitih teškoća govora kod djece, učenje s usana kod slušno oštećenih osoba, učenje govora kod gluhe djece, jezična terapija osoba oštećena sluha,

  • terapija afazije i drugi jezičnih poremećaja neurogenog porijekla,

  • terapija hranjenja i gutanja,

  • terapija poremećaja uslijed povreda Eustahijeve tube,

  • podržavanje komunikacije kod osoba s oštećenjima mozga povezanih sa starenjem.

Osnovni cilj logopedske terapije je pružanje kvalitetne, temeljite i profesionalne usluge koja je osmišljena za svakoga posebno. Svakom djetetu i osobi treba pristupiti individualno te kontinuirano pratiti rad i napredak kako bi postigli što bolje rezultate!


*NAPOMENA – školski logopedi najčešće su i stručni suradnici pa uz svoj rad s djecom moraju odrađivati još puno stvari po nalogu ravnatelja, a za dobrobit sve djece i učitelja u školi.

Zbog toga se školski logoped nažalost najčešće stigne baviti samo jezično-govornim poremećajima te teškoćama u čitanju i pisanju s razumijevanjem.


Mnogi roditelji često ne znaju kada prvi put posjetiti logopeda. Bilo da je riječ o nedovoljno razvijenom govoru, mucanju, teškoćama čitanja i pisanja, teškoćama u izgovoru, roditelji i osobe s kojima je dijete u svakodnevnom kontaktu (učitelji, odgojitelji) često ne znaju kada potražiti pomoć.

Zato se ovdje nalaze razni stručni članci i blogovi logopeda gdje su opisani brojni poremećaji kojima se logopedi bave i na taj će način roditelji i drugi stručnjaci shvatiti kada je pravo vrijeme da potraže stručnu pomoć za djecu s potencijalnim teškoćama!

HRVATSKO LOGOPEDSKO DRUŠTVO

Ovo je samostalna i dragovoljna udruga koja okuplja logopede na teritoriju Republike Hrvatske koji se bave stručnim i znanstvenim problemima osoba s poremećajem jezično-govorno-glasovne komunikacije. Okuplja 607 stručnjaka – logopeda.

Ovdje su detaljno opisani neki poremećaji kojima se bave logopedi, a pripremila ih je i odabrala mr. sc. Katarina Pavičić Dokoza.


LOGOPED.HR – portal je za roditelje, učitelje i stručnjake

Portal je pokrenut od strane mladih logopeda u cilju promocije logopedije kao znanosti i struke te kao mjesto koje objedinjuje sve informacije o govorno-jezično-komunikacijskim teškoćama.

Može ih se pratiti i na Facebook stranici https://www.facebook.com/logoped.hr/ADIVA – savjetom do zdravlja

Na ovoj stranici možete pronaći brojne članke logopeda i srodnih mu zanimanja, a sve s ciljem pravovremene pomoći vašem djetetu na raznim područjima (razvoj djeteta, priprema za školu, pomoć kod učenja i pisanja zadaća, govorno-jezične teškoće, disleksija i disgrafija, pamćenje, bilingvizam itd.)


LOGOTHERAPIA.HR

Ovdje možete pronaći brojne članke koji se tiču: dvojezičnosti, poremećaja glasa, predčitačkih vještina, nepravilnog izgovora glasova, o tome kako dijete čuje i govori, o razvoju jezika i govora, o kalendaru govorno-jezičnog razvoja djece, o poremećajima ritma i tempa govora.


MARTININ BLOG - savjeti i priče jednog logopeda

Cilj bloga je pružiti korisne informacije i savjete o mnogim aspektima razvoja komunikacije, jezika i govora. Kroz blog, svi roditelji imat će mogućnost saznati kako poticati razvoj djeteta kroz igru i svakodnevne aktivnosti.


VERBUM SANUM

Ovo je blog logopedice iz Zagreba namijenjen roditeljima i trudi se odgovoriti na brojna pitanja koja muče roditelje predškolske i školske djece (pogotovo one s poteškoćama u razvoju).


EDUKACIJA.HR

Vrlo korisni članci profesorice logopedije mr.sc. Nataše Šunić koje se isplati pročitati.