Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19

Raport

Prezentujemy raport z badania przeprowadzonego na próbie 780 nauczycielek i nauczycieli w okresie od 21 kwietnia do 18 maja 2020 w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie:

Jakie są postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość prowadzonego w Polsce w czasie pandemii COVID-19?

Ankieta, w której znajdowało się 28 pytań, została zamieszczona na portalu społecznościowym Facebook na stronach: Ja Nauczyciel’ka, Rok Relacji w Edukacji, Sylwia Jaskulska - Spotkania Edukacyjne i udostępniana przez użytkowników i użytkowniczki portalu. Zaproszenia były też rozsyłane do dyrekcji kilkudziesięciu wylosowanych szkół.

W raporcie przedstawiamy wstępną diagnozę - dane procentowe ukazujące obraz kształcenia na odległość w opiniach i doświadczeniach nauczycielek i nauczycieli.

Pełne dane wraz z obliczeniami statystycznymi i interpretacjami zostaną opublikowane w artykułach naukowych.

Dostępne jsą także raporty: kształcenie na odległość w przedszkolach, kształcenie na odległość z perspektywy uczniów.

Raport zawiera:

1. Charakterystykę socjodemograficzną respondentów: płeć, staż pracy oraz typy szkół, w których zatrudnieni są nauczyciele i nauczycielki.

2. Obraz kształcenia na odległość w opiniach i doświadczeniach nauczycielek i nauczycieli.

3. Obraz kształcenia na odległość w opiniach i doświadczeniach kobiet/mężczyzn, osób z różnym stażem pracy, osób pracujących w różnych typach szkół.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wypełniły ankietę

Sylwia Jaskulska i Barbara Jankowiak

Sylwia Jaskulska, prof. UAM dr hab., pedagożka, pracuje w Laboratorium Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka, współautorka i współredaktorka kilku książek o szkole (np. S. Jaskulska, Ocena zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów, S. Jaskulska, Rytuał przejścia. Młodzież szkolna na progu edukacyjnym, M. Dudzikowa, S. Jaskulska (red.), Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?) i kilkudziesięciu innych tekstów. Członkini Uniwersyteckiego Ośrodka Koordynacyjno - Programowego Kształcenia Nauczycieli. Zastępczyni redaktor naczelnej „Rocznika Pedagogicznego”. Honorowa Ambasadorka oddolnej ogólnopolskiej inicjatywy edukacyjnej Rok Relacji w Edukacji. Redaktorka naukowa serwisu oświatowego Ja, Nauczyciel’ka. Pasjonatka dramy edukacyjnej. Mama Szymona i Bartosza.

Facebook YouTube Academia.edu


Barbara Jankowiak, prof. UAM dr hab., pedagożka, psychoterapeutka, psycholożka, kieruje Pracownią Psychopedagogicznych Badań nad Rozwojem Człowieka na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla młodzieży oraz związków intymnych. Jest autorką monografii Zachowania ryzykowne młodzieży. Studium teoretyczno-empiryczne (Poznań, 2017), redaktorką pracy zbiorowej Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka (Poznań, 2013), współredaktorką pracy (wraz z A. Matysiak-Błaszczyk) Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek (Poznań, 2017) oraz autorką kilkudziesięciu innych tekstów. Mama Wojciecha i Jędrzeja.Cytowanie: S. Jaskulska, B. Jankowiak, Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Raport, https://sites.google.com/view/ksztalcenie-pandemia-raport