หน่วยงานภายใน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนาง

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดจำนวน 4 แห่ง ได้แก่

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ (02832)

ที่ตั้ง 209 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนบุคลากร จำนวนทั้งหมด 10 คน

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน

นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 คน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 คน

ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย 1 คน

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้ 1 คน

เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน

ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป 1 คน

นางสาวปิ่นทิพย์ บุราณ

ผอ.รพ.สต.โนนสำราญ

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนระเวียง (02833)

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนบุคลากร จำนวนทั้งหมด 14 คน

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน

นักวิชาการสาธารณสุข 3 คน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 คน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 คน

ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย 1 คน

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้ 2 คน

เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน

ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป 1 คน

นายชัยยศ กลางนอก

ผอ.รพ.สต.โนนระเวียง

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีสุก (02834)

ที่ตั้ง บ้านคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนบุคลากร จำนวนทั้งหมด 6 คน

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน

นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 คน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 0 คน

ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย 1 คน

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้ 0 คน

เจ้าพนักงานธุรการ 0 คน

ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป 0 คน


นางสาวทับทิม คล่องแคล่ว

ผอ.รพ.สต.สีสุก

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง (02835)

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนบุคลากร จำนวนทั้งหมด 8 คน

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน

นักวิชาการสาธารณสุข 0 คน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 3 คน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 0 คน

ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย 0 คน

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้ 1 คน

เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน

ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป 1 คน

นายฐานิส สมนึก

ผอ.รพ.สต.หัวหนอง