ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่บทเรียนออนไลน์

นายวสันต์ คำสุข ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย

ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ป