โรงเรียนพระนารายณ์

งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนพระนารายณ์

ลิงค์จาก http://www.pranarai.ac.th

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เว็บไซต์ จองห้องประชุมออนไลน์

(ห้องพุทธนวมินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์ )

ตารางใช้ห้องพุทธนวมินทร์

ปีการศึกษา 2562

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม จำนวน (คน) ผู้ใช้บริการ

19-20 มิ.ย. 2562 09.00-15.00 โครงการข่ายเยาวชนสมานฉันท์ 100 สำนักงานวัฒนธรรม จ.ลพบุรี

21 มิ.ย. 2562 08.00-08.30 งานอบรม แกนนำนักเรียนม.ต้น กลุ่มสาระสังคมศึกษา

27 มิ.ย. 2562 08.00-16.00 งานอบรม 135 อ.ฐานันดร ร่มวาปี

28 มิ.ย. 2562 08.00-9.20 กิจกรรม 150 กลุ่มสาระสังคม


เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม จำนวน (คน) ผู้ใช้บริการ

11 ก.ค. 2562 14.00-15.50 กิจกรรมค้นหาตัวเองโดยทาโร่ ระดับชั้น ม.5-ม.6 งานแนะแนว

18 ก.ค. 2562 08.00-16.00 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 364 กลุ่มสาระสังคมศึกษา

22 ก.ค. 2562 09.00-12.00 บันทึกเทพถวายพระพร - ร.ร.พระนารายณ์

23 ก.ค. 2562 08.30-12.00 อบรมการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน 54 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

26 ก.ค. 2562 12.00-15.30 อบรมความรู้เกี่ยวภาษีอากร 175 สรรพกรจังหวัดลพบุรี


เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม จำนวน (คน) ผู้ใช้บริการ