โรงเรียนนาจะหลวย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ใช้เพื่อรวบรวมเอกสารการสอน

ครูทศพล โสภากันต์

เทอม 1 ปีการศึกษา 2562


ประกาศ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

กำหนดการสอบกลางภาค

สอบนอกตารางในวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562