โรงเรียนนาจะหลวย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ใช้เพื่อรวบรวมลิ้งค์ส่งงาน

ครูทศพล โสภากันต์

เทอม 2 ปีการศึกษา 2561


ประกอบด้วย

วิชา ง20243 อินเตอร์เน็ตและเว็บดีไซน์

ม.2/6 (206)

ม.2/7 (207)


วิชา ว30287 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

ม.4/1 (401)

ม.4/2 (402)

ม.4/3 (403)

ม.4/4 (404)