Google Sites Slider - KruTanakorn

แจ้งข่าวสารการเรียน

 • เข้าชั้นเรียน Google Classroom ภาคเรียนที่ 2/2564

 1. วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ช่างยนต์ ปวช.1 กลุ่ม 3 คลิ๊กที่นี้

 2. วิชางานเครื่องมือกลช่างยนต์ ช่างยนต์ ปวช.2 กลุ่ม 1 คลิ๊กที่นี้

 3. วิชางานเครื่องมือกลช่างยนต์ ช่างยนต์ ปวช.2 กลุ่ม 2 คลิ๊กที่นี้

 4. วิชางานเครื่องมือกลช่างยนต์ ช่างยนต์ ปวช.2 กลุ่ม 3 คลิ๊กที่นี้

 5. วิชาเครื่องยนต์สันดาปภายใน เทคนิคยานยนต์ ปวส.1 กลุ่ม 1-2 คลิ๊กที่นี้

 6. วิชาเครื่องยนต์สันดาปภายใน เทคนิคยานยนต์ ปวส.2 กลุ่ม 1-2 คลิ๊กที่นี้


 • [15 พฤศจิกายน 2564] วันแรกเปิดเรียน โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ ออนไลน์

ตารางเข้าเรียน On Site คลิ๊กที่นี้

 • [18 มีนาคม 2565] สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

แจ้งข่าวสารการอบรมวิชาชีพ

 • [5-6 ตุลาคม 2561] นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 - ปวส.2 อบรมหลักสูตร "ช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ำยาสมัยใหม่"

ข้อมูลหลักสูตร ประกาศนีบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์

ข้อมูลหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์

อบรมพัฒนาตนเอง/ผลงานหรือกิจกรรมที่ผ่านมา


การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 24/2564 ได้อันดับ 7 ประเภท รุ่นประชาชนทั่วไป #615 ค่าประหยัด 700.610 Kms/L

อบรมเทคโนโลยีรถรุ่นใหม่ รถจักรยานยนต์ฮอนด้า

อบรมเทคโนโลยีความปลอดภัย รถยนต์มิตซูบิชิ

ฝึกอบรมการจัดการเรียนสอน โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จ.สุโขทัย

อบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดวังจันทร์เกษม

จิตอาสา นำออกกำลังกาย นักเรียนกองทุน และนักเรียนพระดาบส ทุก ๆ เช้า

ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 อศจ.กาญจนบุรี

เพจที่น่าสนใจ

 • เข้าติดตามดูสิ่งที่น่าสนใจ

 1. ช่อง YouTube Kruzing DIY Channel คลิ๊กที่นี้

 2. เพจ ครูซิ่ง Engine parts คลิ๊กที่นี้

 3. เพจ การแข่งขันรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง คลิ๊กที่นี้

 4. เพจ โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม คลิ๊กที่นี้