Google Sites Slider - KruTanakorn

แจ้งข่าวสารการเรียน

 • เข้าชั้นเรียน Google Classroom

 1. วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ช่างยนต์ ปวช.1 กลุ่ม 3 ห้อง 6 คลิ๊กที่นี้

 2. วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ช่างยนต์ ปวช.1 กลุ่ม 1 ห้อง 1 คลิ๊กที่นี้

 3. วิชางานจักรยานยนต์ ช่างยนต์ ปวช.1 กลุ่ม 1 ห้อง 1 คลิ๊กที่นี้

 4. วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ช่างยนต์ ปวช.1 กลุ่ม 1 ห้อง 1-2 คลิ๊กที่นี้

 5. วิชางานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น ช่างยนต์ ปวช.3 กลุ่ม 1 และ 3 คลิ๊กที่นี้

 6. วิชากลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ปวส.1 กลุ่ม 1-2 คลิ๊กที่นี้


 • [1 มิถุนายน 2564] วันแรกเปิดเรียน โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ ออนไลน์

 • [14 มิถุนายน 2564] เปิดเรียนตามปกติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

แจ้งข่าวสารการอบรมวิชาชีพ

 • [5-6 ตุลาคม 2561] นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 - ปวส.2 อบรมหลักสูตร "ช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ำยาสมัยใหม่"

ข้อมูลหลักสูตร ประกาศนีบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์

ข้อมูลหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์

เพจที่น่าสนใจ

 • เข้าติดตามดูสิ่งที่น่าสนใจ

 1. เพจ ครูซิ่ง Engine parts คลิ๊กที่นี้

 2. เพจ Racing fuel economy cars in Thailand คลิ๊กที่นี้

 3. ติวสอบครูอาชีวะ คลิ๊กที่นี้