ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์

เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้


รายวิชา ง22101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอน นางสาวสุมณฑา มุกดา

ตำแหน่ง ครู คศ.1

โรงเรียนเกาะสิเหร่

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต